მოძებნე პროგრამის შედეგები

ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 03 02)

გამოყოფილია 96.4 c

პროგრამის განმახორციელებლი

პროფესიული კოლეჯები; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროფესიული განათლების კურსების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულების (როგორც სრულწლოვნები, ისე არასრულწლოვნები) სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა; ...

პროფესიული განათლების კურსების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულების (როგორც სრულწლოვნები, ისე არასრულწლოვნები) სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა; ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა ან/და განრიდებულთა სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა.

სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირებისთვის პროფესიული განათლების მიღების ხელშეწყობა; ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა ან/და განრიდებულთა პროფესიული განათლების მიღების ხელშეწყობა;
·         მსჯავრდებულები (პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი მსჯავრდებულები, პირობითი მსჯავრდებულები, პირობით ვადამდე გათავისუფლებული მსჯავრდებულები) დაეუფლნენ მათთვის სასურველ პროფესიებს; ·         ყოფილი პატიმარები, მათი ოჯახის წევრები, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვანები ან/და განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართული არასრულწლოვნები ჩაერთვნენ პროფესიული მომზადების პროგრამებში.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - მსჯავრდებულებისათის (სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფი პირებისათვის, თავისუფლებაშეზღუდულ, პირობით ვადამდე გათავისუფლებულ და პირობითი მსჯავრდებულებისათვის) ხელმისაწვდომია პროფესიულ განათლება; 2012 წლიდან სულ პროგრამაში ჩაერთო 600-მდე ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაინტერესებული ბენეფიციარებისთვის სრულად უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების მიწოდება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების არარსებობა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - ბენეფიციარებისათის ( ყოფილი პატიმრებისთვის, მათი ოჯახის წევრებისთვის, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ არასრულწლოვანებისა ან/და განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართულ არასრულწლოვანებისთვის ) ხელმისაწვდომია პროფესიულ განათლება; 2014 წლიდან სულ მომზადება გაიარა 40-მდე ბენეფიციარმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბენეფიციარებისათვის სრულად უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების მიწოდება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პარტნიორი ორგანიზაციების მხრიდან პროფესიული მომზადების კურსების მიმართ ნაკლები ინტერესი
1.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი მსჯავრდებულებისათის (სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფი პირებისათვის, თავისუფლებაშეზღუდულ, პირობით ვადამდე გათავისუფლებულ და პირობითი მსჯავრდებულებისათვის) ხელმისაწვდომია პროფესიულ განათლება; 2012 წლიდან სულ პროგრამაში ჩაერთო 600-მდე ბენეფიციარი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი დაინტერესებული ბენეფიციარებისთვის სრულად უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების მიწოდება. მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 101 ბენეფიციარი (პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებული მსჯავრდებული, პირობით ვადამდე გათავისუფლებული და პირობით მსჯავრდებული) დაეუფლა პროფესიულ მოკლევადიან (სერტიფიცირებული) საგანმანათლებლო პროგრამას. 2.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ბენეფიციარებისათვის (ყოფილი პატიმრებისთვის, მათი ოჯახის წევრებისთვის, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ არასრულწლოვანებისა ან/და განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართულ არასრულწლოვანებისთვის ) ხელმისაწვდომია პროფესიული განათლება; 2014 წლიდან სულ მომზადება გაიარა 40-მდე ბენეფიციარმა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ბენეფიციარებისათვის სრულად უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების მიწოდება. მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 34 ბენეფიციარი (ყოფილი პატიმრები) დაეუფლა პროფესიულ მოკლევადიან (სერტიფიცირებული) საგანმანათლებლო პროგრამას.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017