მოძებნე პროგრამის შედეგები

ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (32 03 03)

გამოყოფილია 112.6 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

პროგრამის აღწერა და მიზანი

Ⴑაქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული და მაღალმთიანი რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მართულ საწარმოებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) ...

Ⴑაქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული და მაღალმთიანი რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მართულ საწარმოებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში, აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა ტერიტორიულ ორგანოებში, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებულთა გადამზადება, კვალიფიკაციისა და ქართული ენის ცოდნის ამაღლება.

სახელმწიფო ენის სწავლების ხელშეწყობა; საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების სწავლების ხელშეწყობა.
·         ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელთა შორის ამაღლებულია სახელმწიფო ენის ცოდნის დონე; ·         საჯარო მოსამსახურეების პროფესიული უნარ-ჩვევები გაუმჯობესებულია
1 საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 2700; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებელთან შედრარებით გაიზრდება 15%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვადასხვა სასწავლო კურსებზე განათლების მიღების მსურველთა ნაკლები დაინტერესება 2 საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 630; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებელთან შედრარებით გაიზრდება 2%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - განათლების მიღების მსურველთა ნაკლები დაინტერესება
1.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 2 700; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით გაიზრდება 15%-ით. მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ფარგლებში გადამზადდა 3247 ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი; სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 120.3%-ით. 2.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 630. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით გაიზრდება 2%-ით. მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში გადამზადდა 225 ბენეფიციარი. სულ საბაზისო მაჩვენელბელთან შედარებით გაზრდილია 35.7%-ით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017