მოძებნე პროგრამის შედეგები

სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (32 04 02)

გამოყოფილია 84.6 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აპარატი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა; ...

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა; სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების პროგრამული მიმართულების/მიმართულებების პროგრამული დაფინანსების უზრუნველყოფა; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ სტუდენტთა სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა; წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა; უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა.

სახელმწიფო სასწავლო გრანტით უზრუნველყოფა; სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით უზრუნველყოფა; წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა; უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სწავლების ხელშეწყობა, რომლებიც საერთაშორისო შეთანხმებებით, ხელშეკრულებებით, პროგრამებით, აგრეთვე, მემორანდუმებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში ისწავლიან/სწავლობენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე; უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება.
·         აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საგანმანათლებლო პროგრამების დასაფინანსებლად გაცემულია სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტები; ·         წარჩინებულ სტუდენტებზე გაცემულია სტიპენდიები; ·         ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაფინანსებულია უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სწავლა, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგებით ჩაირიცხნენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; ·         დაფინანსებულია სწავლა სტუდენტების, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 სასწავლო წლისთვის გაცემული სახელმწიფო სასწავლო გრანტების რაოდენობამ შეადგინა 13 305. მ.შ 4 909 სტუდენტი ჩაირიცხა იმ, 21 პროგრამულ მიმართულებაზე, სადაც სწავლას სრულად აფინანსებს სახელმწიფო; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა უზრუნველყოფა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით, განსაზღვრულია პროგრამული მიმართულებები, რომელზე სწავლას სრულად აფინანსებს სახელმწიფო; შესაძლო რისკები - დაფინანსების არსებული მოდელის ცვლილება 2 საბაზისო მაჩვენებელი - სტუდენტის სტატუსის მქონე პირებზე 2015 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდებით გაცემული გრანტების რაოდენობამ შეადგინა 896, ხოლო წელს სოციალური პროგრამის ფარგლებში გაცემული გრანტების რაოდენობამ - 71; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საერთო სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტით; შესაძლო რისკები - დაფინანსების არსებული მოდელის ცვლილება 3 საბაზისო მაჩვენებელი - ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები 150 ლარის ოდენობით, გამოეყო საქართველოს 10 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 2 520 სტუდენტზე მეტს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლეთან შედარებით სახელმწიფო სტიპენდიების მქონე სტუდენტების გაზრდილი რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ცვლილება 4 საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს 51 უცხო ქვეყნის მოქალაქე ღებულობდა განათლებას საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე; ამჟამად, საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლობს 44 უცხოელი სტუდენტი (ამათგან 5 სტუდენტისთვის მიმდინარე სემესტრი დამამთავრებელია), რადგან ნაწილმა უკვე დაასრულა სწავლა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უცხო ქვეყნის მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებიც სწავლობენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - უცხო ქვეყნის მოქალაქეების საერთო რაოდენობის ცვლილება 5 საბაზისო მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 9 სტუდენტის სწავლის დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 9 სტუდენტის სწავლის დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ცვლილება
1.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 სასწავლო წლისთვის გაცემული სახელმწიფო სასწავლო გრანტების რაოდენობამ შეადგინა 13 305 ერთეული, მათ შორის 4 909 სტუდენტი ჩაირიცხა იმ 21 პროგრამულ მიმართულებაზე, სადაც სწავლას სრულად აფინანსებს სახელმწიფო. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა უზრუნველყოფა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით, განსაზღვრულია პროგრამული მიმართულებები, რომელზე სწავლას სრულად აფინანსებს სახელმწიფო; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსდა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 33 000-მდე ბაკალავრი, მათ შორის საანგარიშო პერიოდში ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხული 8 000-მდე სტუდენტი; დაფინანსდა 18 000-მდე სტუდენტი, მათ შორის ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხული 4 500-მდე სტუდენტი, რომლებიც სწავლობენ ბაკალავრიატის პროგრამულ მიმართულებებზე, რომელზე სწავლას სრულად აფინანსებს სახელმწიფო. 2.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -სტუდენტის სტატუსის მქონე პირებზე 2015 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდებით გაცემული გრანტების რაოდენობამ შეადგინა 896, ხოლო წელს სოციალური პროგრამის ფარგლებში გაცემული გრანტების რაოდენობამ - 71. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საერთო სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტით. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსდა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საერთო სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 2 000-მდე მაგისტრანტი, მათ შორის საანგარიშო პერიოდში საერთო სამაგისტრო გამოცდებით ჩარიცხული 1 000-მდე სტუდენტი. 3.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები 150 ლარის ოდენობით, გამოეყო საქართველოს 10 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 2 520 სტუდენტზე მეტს. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლეთან შედარებით სახელმწიფო სტიპენდიების მქონე სტუდენტების გაზრდილი რაოდენობა. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები 150 ლარის ოდენობით, გამოეყო საქართველოს 10 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 2 700-მდე სტუდენტს. 4.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -2015 წელს 51 უცხო ქვეყნის მოქალაქე ღებულობდა განათლებას საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე; ამჟამად, საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლობს 44 უცხოელი სტუდენტი (ამათგან 5 სტუდენტისთვის მიმდინარე სემესტრი დამამთავრებელია), რადგან ნაწილმა უკვე დაასრულა სწავლა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - უცხო ქვეყნის მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებიც სწავლობენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სწავლა დაუფინანსდა და სტიპენდია გაიცა საქართველოში მყოფ 58 უცხოელ სტუდენტზე. 5.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 9 სტუდენტის სწავლის დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 9 სტუდენტის სწავლის დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017-2018 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში დაფინანსდა 5 სტუდენტი, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული დაფინანსების უფლების მქონე 9 სტუდენტიდან, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება, 4 სტუდენტს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სწავლა დაუფინანსდა 5 სტუდენტს.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017