მოძებნე პროგრამის შედეგები

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (32 04 03)

გამოყოფილია 84.1 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა; ...

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა; საქართველოს სახელმწიფო ენის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის პროგრამების (მათ შორის ლექსიკოგრაფიული პროგრამების) შემუშავება, მათი განხორციელება და შესრულების კონტროლი; ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა; უმაღლესი განათლების სტუდენტების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის და ცხოვრების პირობების შემსწავლელი საერთაშორისო კვლევის „ევროსტუდენტი“ განხორციელება.

ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლება; სტუდენტთა ხელშეწყობა; „ევროსტუდენტი VI“-ს ეროვნული პროექტის ხელშეწყობა;
·         აღნიშნული პროგრამით მიმდინარეობს ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლება როგორც უცხოეთში, ასევე საქართველოს ფარგლებში. ·         უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობისა და სტუდენტთა მოტივაციის ამაღლების მიზნით, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები იმფორმირებული იყვნენ შეთავაზებული ფასდაკლების შესახებ ინფორმაციით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის ყოველწლიური შევსება/განახლება 2 საბაზისო მაჩვენებელი - ქართული ენის ფლობის სხვადასხვა დონეებზე ელექტრონული სახელმძღვანელოების შექმნა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან მიმართებაში ქართული ენის ფლობის დონეებზე სრულად შევსებული ელექტრონული სახელმძღვანელოები
1.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის ყოველწლიური შევსება/განახლება. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქართული ენის განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ლექსიკონს დაემატა B1.1 დონის ლექსიკური ერთეულები (1000 სიტყვა-სტატია). 2.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -ქართული ენის ფლობის სხვადასხვა დონეებზე ელექტრონული სახელმძღვანელოების შექმნა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან მიმართებაში ქართული ენის ფლობის დონეებზე სრულად შევსებული ელექტრონული სახელმძღვანელოები მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადდა და განთავსდა ვებგვერდზე geofl.ge მომხმარებელს სრულად შეუძლია ისარგებლოს სერია „აღმართის“ სახელმძღვანელოებით (A1, A2, A2+, B1, B2, B2+ დონეები). ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით „ევროსტუდენტი VI“-ს ეროვნული პროექტი განხორციელდა პროგრამა ,,ვისწავლოთ საქართველოში“ ფარგლებში. შესაბამისად, „ევროსტუდენტი VI“-ს ეროვნული პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოებისა და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი შედეგების შესახებ იმფომაცია ასახულია აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017