მოძებნე პროგრამის შედეგები

სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (32 05 02)

გამოყოფილია 121 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საქართველოში სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების გამართვა.

ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საქართველოში სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების გამართვა.

სამეცნიერო სტატიები, როგორც ქართულ ასევე უცხოურ ჟურნალებში; თეზისები საერთშორისო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებსა და ფორუმებში მონაწილეობა საქართველოში და უცხოეთში; მონოგრაფიები, კრებულები, სამეცნიერო წიგნები; კონკურენტული კვლევითი გარემო; ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია; მოდერნიზებული სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა; კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნწერთა ეროვნული ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა, როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი სამეცნიერო კულტურული დაწესებულების, საქართველოში და საზღვარგარეთ; საერთაშორისო და ადგილობრივი (საქართველო) სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება.
·         ჩატარებული ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევები; ·         სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის პროცესის გაღრმავება და კონკურენტული კვლევითი გარემოს ჩამოყალიბება; ·         ორგანიზებული და ჩატარებული სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციები, ფორუმები, სიუბილეო დღეები და სხვა ღონისძიებები.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017