მოძებნე პროგრამის შედეგები

მეცნიერების პოპულარიზაცია (32 05 05)

გამოყოფილია 107.8 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოში მეცნიერების პოპულარიზაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით ყოველწლიური მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ჩატარება, რომელიც მიზნად ისახავს მიზნად ისახავს: სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების ...

საქართველოში მეცნიერების პოპულარიზაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით ყოველწლიური მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ჩატარება, რომელიც მიზნად ისახავს მიზნად ისახავს: სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების პოპულარიზაციას, ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენას, ქართველ და უცხოელ მკვლევართა მიღწევების გაცნობას ფართო საზოგადოებისათვის.

საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; მკვლევართა მოტივაციის ზრდა; მეცნიერებაში ინოვაციური მიდგომების წახალისება და დანერგვა; ახალგაზრდების, სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება სამეცნიერო კვლევებითა და ინოვაციებით; განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროების დაახლოება.
·         საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება და მეცნიერ-მკვლევართა მოტივაციის ზრდა; ·         ახალგაზრდებში სამეცნიერო კვლევებისადმი ინტერესის გაღვივება; ·         განათლებისა და კულტურის სფეროების დაახლოება
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 წლებში ჩატარდა სამეცნიერო-შემეცნებითი ღონისძიებები და გამოფენები, სადაც მოწვეული იყვნენ საქართველოში თუ საზღვარგარეთ მოღვაწე ცნობილი მეცნიერები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებული სამეცნიერო-შემეცნებითი ღონისძიებების და გამოფენების რაოდენობა
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 2015-2016 წლებში ჩატარდა სამეცნიერო-შემეცნებითი ღონისძიებები და გამოფენები, სადაც მოწვეული იყვნენ საქართველოში თუ საზღვარგარეთ მოღვაწე ცნობილი მეცნიერები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ჩატარებული სამეცნიერო-შემეცნებითი ღონისძიებების და გამოფენების რაოდენობა. მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები „მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2017“-ის ფარგლებში ჩატარდა 300-მდე სხვადასხა სახის სამეცნიერო-შემეცნებითი ღონისძიება.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017