მოძებნე პროგრამის შედეგები

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07)

გამოყოფილია 100.4 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; ...

საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პერსონალური კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“), ხოლო წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოება კომპიუტერული ტექნიკით; სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება.

ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო; მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია; უზრუნველყოფილი ყველა საჯარო სკოლა კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტ-კავშირით.
·         გაზრდილია ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების, რეაბილიტირებული პროფესიული, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების რაოდენობა; ·         საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე და მათი დამრიგებლი უზრუნველყოფილია პერსონალური კომპიუტერებით, დაჯილდოებულია წარჩინებული ახალგაზრდები კომპიუტერული ტექნიკით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი საჯარო სკოლების რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების სრული აღჭურვა კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით 2 საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე, მათი დამრიგებლები და წარჩინებული ახალგაზრდები უზრუნველყოფილ არიან კომპიუტერული ტექნიკით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება 3 საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული და ახალაშენებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიზრდება ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების რაოდენობა; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკურ უზრუნველყოფის კუთხით
1.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი საჯარო სკოლების რაოდენობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საჯარო სკოლების სრული აღჭურვა კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროგრამის „ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის“ ფარგლებში დაგეგმილი იყო საჯარო სკოლების უსადენო ინტერნეტით უზრუნველყოფა, რომელიც განხორციელდა სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ. 2.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე, მათი დამრიგებლები და წარჩინებული ახალგაზრდები უზრუნველყოფილ არიან კომპიუტერული ტექნიკით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე და მათი დამრიგებელი უზრუნველყოფილია პერსონალური კომპიუტერებით. აგრეთვე, დაჯილდოებულია წარჩინებული ახალგაზრდები კომპიუტერული ტექნიკით; 3.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი რეაბილიტირებული და ახალაშენებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების რაოდენობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი გაიზრდება ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების რაოდენობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი გაზრდილია ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა, ასევე, გაზრდილია რეაბილიტირებული პროფესიული, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების რაოდენობა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017