მოძებნე პროგრამის შედეგები

საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (32 07 01)

გამოყოფილია 93.9 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; ...

საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით) ხოლო წარჩინებული მოსწავლეების/სტუდენტების წახალისება სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით;

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა; პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ფარგლებში პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილიაპორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით) , ხოლო წარჩინებული მოსწავლები/სტუდენტები სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით.
პროგრამის ბენეფიციარები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პერსონალური კომპიუტერებით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 წლებში საკლასო ელექტრონული ჟურნალებისთვის საჭირო კომპიუტერული ტექნიკით უზრუნველყოფილი საჯარო სკოლების 14%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკლასო ელექტრონული ჟურნალებისთვის საჭირო კომპიუტერული ტექნიკით აღიჭურვება საჯარო სკოლების 22% 2 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016- 2017 წლებში უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017- 2018 სასწავლო წელს პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იქნება პერსონალური კომპიუტერებით
1.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 2015-2016 წლებში საკლასო ელექტრონული ჟურნალებისთვის საჭირო კომპიუტერული ტექნიკით უზრუნველყოფილი საჯარო სკოლების 14%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საკლასო ელექტრონული ჟურნალებისთვის საჭირო კომპიუტერული ტექნიკით აღიჭურვება საჯარო სკოლების 22%. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე დაიგეგმა საჯარო სკოლების უსადენო ინტერნეტით უზრუნველყოფა, რომელიც განხორციელდა სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ. 2.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 2016 - 2017 წლებში უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების 100%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 2017- 2018 სასწავლო წელს პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იქნება პერსონალური კომპიუტერებით მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 2017-2018 სასწავლო წელს პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ბენეფიციარები სრულად უზრუნველყოფილნი იყვნენ პერსონალური კომპიუტერებით. ასევე, გასულ წელთან შედარებით 7%-ით გაზრდილია კომპიუტერული ტექნიკით დაჯილდოებული წარჩინებული მოსწავლეების რაოდენობა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017