მოძებნე პროგრამის შედეგები

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (32 08)

გამოყოფილია 108.4 c

პროგრამის განმახორციელებლი

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (MCA - GEORGIA)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება; ...

ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება; სკოლის მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ტრენინგების და საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება; საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება; ადგილობრივი ეკონომიკისათვის რელევანტური, ბაზრის მოთხოვნების შესაფერისი, პროფესიული განათლების ხელშეწყობა; მაღალი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება მეცნიერების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის დარგში;

მომზადებულია კვალიფიციური კადრები კონკურენტული შრომითი ბაზრისთვის; საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომია თანაბარი შესაძლებლობების და გაუმჯობესებული ხარისხის სასწავლო პირობების და გარემო. საქართველოს საჯარო სკოლების ფიზიკის, ბიოლოგიის, ქიმიის, გეოგრაფიის, ინგლისური ენისა და მათემატიკის პედაგოგების კვალიფიკაცია არის საგრძნობლად ამაღლებული; საქართველოს საჯარო სკოლების მოსწავლეები აუმჯობესებენ შედეგებს ეროვნულ და საერთაშორისო შეფასებებში მათემატიკის, ინგლისური ენისა და საბუნებისმეტყველო საგნების მიმართულებით; საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო სფეროში, ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო ინსტიტუტების გაძლიერება.
·         საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის ხარისხის სასწავლო პირობების და გარემოს შესაქმნელად სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღიჭურვა რიგი საჯარო სკოლები შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა,  ქვემო სვანეთის, კახეთის რეგიონებში. აგრეთვე, საჯარო სკოლები აღიჭურვა საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიების ცდებისთვის საჭირო რეაგენტებით; ·         მასწავლებლების და სკოლების ადმინისტრაციის წარმომადგენლების კომპეტენცია და უნარები ამაღლებულია ტრენინგების და პროფესიული შეხვედრების გზით; ·         საქართველოს მოსწავლეებმა საერთაშორისო შეფასებებში აჩვენეს უკეთესი მაჩვენებელი წინა წლებთან შედარებით; ·         გამოქვეყნებულია მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის (PISA) და მათმატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების TIMSS საერთაშორისო კვლევების ანგარიშები; ·         გამოქვეყნებულია მათემატიკის, ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის საგნებში საქართველოს მე-9 კლასელ მოსწავლეთა სწავლის ეროვნული შეფასების ანგარიშები; ასევე, მე-7 კლასის ქართულის, როგორც მეორე ენის ეროვნული შეფასების ანგარიში; ·         კვალიფიციური კადრების მომზადების მიზნით, „პროფესიული განათლება ეკონომიკური განვითარებისთვის“ პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული პროფესიული განათლების პროვაიდერებმა ჯამში მიიღეს 606 სტუდენტი; ·         სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საქართველომ, არსებულ 4 საბაკალავრო პროგრამას შემატა 2 ახალი საბაკალავრო პროგრამა, ესენია: სამოქალაქო ინჟინერია და სამრეწველო ინჟინერია.; ·         განხორციელდა ABET Foundation-ის ექსპერტთა ვიზიტი, რომელმაც შეაფასა თსუ-ისა და სტუ-ის 4 საბაკალავრო პროგრამა საერთაშორისო აკრედიტაციისთვის მზაობის მიზნით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - შეირჩა რიგი საჯარო სკოლები და მომზადდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და სატენდერო პაკეტები; მიმდინარეობს 15 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ჩატარებულია ეროვნული შეფასება მე-9 კლასის მათემატიკაში; ჩატარებულია სწავლისა და სწავლების საერთაშორისო კვლევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა; ჩატარებულია ეროვნული შეფასება მე-9 კლასის მოსწავლეებში საბუნებისმეტყველო საგნებსა და მე-7 კლასის მოსწავლეებთან ქართულში, როგორც მეორე ენაში. ჩატარებულია PISA და TIMSS საერთაშორისო შეფასებები; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ შეფერხება; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მასშტაბით არსებული 10 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების საგრანტო დაფინანსება ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა; შესაძლო რისკები - წარმოდგენილი პროექტებში დაშვებული ხარვეზების არსებობა 3 საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 სასწავლო წელს სან-დიეგოს პროგრამაზე ჩაირიცხა 81 სტუდენტი; პარტნიორ სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული რეაბილიტაცია 2 200 მ2-ზე; სახელმწიფო უნივერსიტეტების 30-მა წარმომადგენელმა გაიარა ტრენინგი სან დიეგოში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2017 სასწავლო წელს სან-დიეგოს პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა; პარტნიორ სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა; სახელმწიფო უნივერსიტეტების 15-მდე წარმომადგენელი გაივლის ტრენინგის სან დიეგოში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - სტუდენტების განსხვავებული შესაძლებლობები
1.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი შეირჩა რიგი საჯარო სკოლები და მომზადდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და სატენდერო პაკეტები; მიმდინარეობს 15 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ჩატარებულია ეროვნული შეფასება მე-9 კლასის მათემატიკაში; ჩატარებულია სწავლისა და სწავლების საერთაშორისო კვლევა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა; ჩატარებულია ეროვნული შეფასება მე-9 კლასის მოსწავლეებში საბუნებისმეტყველო საგნებსა და მე-7 კლასის მოსწავლეებთან ქართულში, როგორც მეორე ენაში. ჩატარებულია PISA და TIMSS საერთაშორისო შეფასებები; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი რეაბილიტირებულია 30 საჯარო სკოლა და მომზადებულია მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის (PISA) და მათმატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების TIMSS საერთაშორისო კვლევების ანგარიშები. მომზადებულია მათემატიკის, ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის საგნებში საქართველოს მე-9 კლასელ მოსწავლეთა სწავლის ეროვნული შეფასების ანგარიშები; ასევე, მე-7 კლასის ქართულის, როგორც მეორე ენის ეროვნული შეფასების ანგარიში. 2.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მასშტაბით არსებული 10 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების საგრანტო დაფინანსება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი ·         10 პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულებებიდან 8-მ მოიპოვა უფლება განახორციელოს 25 პროგრამა; ·         ჩატარდა მცირე საგრანტო კონკურსი და საგრანტო ხელშეკრულება გაფორმდა 10 გამარჯვებულ პროექტზე. 3.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 2015-2016 სასწავლო წელს სან-დიეგოს პროგრამაზე ჩაირიცხა 81 სტუდენტი; პარტნიორ სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული რეაბილიტაცია 2 200 მ2-ზე; სახელმწიფო უნივერსიტეტების 30-მა წარმომადგენელმა გაიარა ტრენინგი სან დიეგოში; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 2016-2017 სასწავლო წელს სან-დიეგოს პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა; პარტნიორ სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა; სახელმწიფო უნივერსიტეტების 15-მდე წარმომადგენელი გაივლის ტრენინგის სან დიეგოში; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი ·         სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში - საქართველოში, სამი მიღების შედეგად სწავლობდა 390 სტუდენტი. ·         საქართველოდან 56-მა პროფესორმა, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში - კალიფორნიაში, გაიარა პროფესიული განვითარების/გადამზადების პროგრამა. ·         განხორციელდა პარტნიორი უნივერსიტეტების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია რომლის ფარგლებში გარემონტდა 1400 მ2-მდე სასწავლო და ლაბორატორიული ფართი. თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე დაიწყო სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი სასწავლო კორპუსის მშენებლობა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017