მოძებნე პროგრამის შედეგები

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (33 01)

გამოყოფილია 95 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, მათ შორის სამუზეუმო სფეროში; ...

კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, მათ შორის სამუზეუმო სფეროში; „კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმის შემუშავება; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს საინვესტიციო სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება; კულტურულ ღირებულებათა დაცვის, მათი შესწავლის და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა; ქვეყანაში კულტურის პოლიტიკის ადაპტაცია და ჰარმონიზაცია ანალოგიურ საერთაშორისო პრაქტიკასთან. .

კულტურის სფეროში პროგრამის მიზნებით გათვალისწინებული პირობების მართვის მობილური მექანიზმის ჩამოყალიბება.
·      განხორციელდა კოორდინაცია კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობის და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის გატარებისათვის.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - არასრული ელექტრონული სისტემა (მათ შორის საარქივო); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი მართვის ელექტრონული სისტემა; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემაში არსებული 86 საბიუჯეტო ორგანიზაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოპტიმიზაცია და ერთგვაროვანი ფუნქციის მატარებელი სსიპ-ების გაერთიანება; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა 3 საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურის სტრატეგია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების სრულად შესრულება; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა 4 საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემის მართვაში არსებულ მენეჯმენტში დასაქმებულთა რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემის მართვაში დასაქმებულთა ოპტიმალური რაოდენობა; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - არასრული ელექტრონული სისტემა (მათ შორის საარქივო); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი მართვის ელექტრონული სისტემა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სააქივო დოკუმენტაციის დამუშავება (40 წელი) და სისტემაში განსათავსებელი-საარქივო დოკუმენტაციის იდენტიფიცირება (1980 -2007 წწ); 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემაში არსებული 86 საბიუჯეტო ორგანიზაცია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოპტიმიზაცია და ერთგვაროვანი ფუნქციის მატარებელი სსიპ-ების გაერთიანება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ·         განხორციელებული სტრუქტურულ-ფუნქციური ცვლილებების გათვალისწინებით საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შეუერთდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სპორტის მიმართულება და ჩამოყალიბდა კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. წლის ბოლოს დაიწყო რეორგანიზაციის/შერწყმის პროცესი და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. გამომდინარე აქედან ოპტიმიზაციის და ერთგვაროვანი ფუნქციის მატარებელი სსიპ-ების გაერთიანების პროცესი ვერ განხორციელდა. 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურის სტრატეგია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების სრულად შესრულება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დამტკიცებულია „კულტურის სტრატეგია -202“5-ის 2017-2018 წლების შიდაუწყებრივი სამოქმედო გეგმა და „კულტურის სტრატეგია- 2025“-ის 2017-2018 წლების უწყებათაშორისი სამოქმედო გეგმა. შემუშავდა“ „კულტურის სტრატეგია-2025”-ის 2018 წლის რეგიონების სამოქმედო გეგმები. 4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემის მართვაში არსებულ მენეჯმენტში დასაქმებულთა რაოდენობა დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემისა და დასაქმებულთა მართვის ოპტიმიზაცია. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სსიპებ-ის მართვის ელექტრონულ სისტემაში ჩართვა ვერ განხორციელდა. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ·         შერჩეული საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ადამიანური რესურსების მართვის ელექტორნული სისტემის არასრულფასოვნების გამო 2017 წლის ნოემბერში აღნიშნული ჩანაცვლდა ფინანსთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის პროგრამით. შესაბამისად, დროის სიმცირის გამო განსაზღვრული სსიპ-ების ჩართვა ვერ მოხერხდა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017