მოძებნე პროგრამის შედეგები

ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ (33 02)

გამოყოფილია 109.1 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სახელმწიფო და დრამატული თეატრები, ანსამბლები; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქართული ხელოვნების განვითარება და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ, ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებისადმი მოქალაქეთა შეუზღუდავი, თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ...

ქართული ხელოვნების განვითარება და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ, ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებისადმი მოქალაქეთა შეუზღუდავი, თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ქართული კულტურის პოლიტიკის გრძელვადიანი სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შემუშავება; საქართველოში შემოქმედებითი პოტენციალის და სახელოვნებო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა; ევროკავშირის წევრ და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან, საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება, ფონდებთან და ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა; საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო და ლიტერატურული ფესტივალების მოწყობა/ ხელშეწყობა; გამოფენების, კონკურსების, გამოცემების, ახალი დადგმების, გასტროლების და საიუბილეო ღონისძიებების მოწყობა/ ხელშეწყობა;

საქართველოსა და უცხოეთში სახელოვნებო ღონისძიებები; ქართველი ხელოვანების მონაწილეობა საერთაშორისო ღონისძიებებში; საზოგადოების ინფორმირებულობა სახელოვნებო პროცესებზე; საერთაშორისო საზოგადოებაში საქართველოზე ცნობადობის ამაღლება; ქვეყვნებს შორის თანამშრომლობითი ურთიერთობები; საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ინტერესის გაზრდა ქართული კულტურისადმი; კულტურის პოლიტიკის სტარტეგიის დოკუმენტის დამტკიცების საფუძველზე შემუშავებული სამოქმედო გეგმების შესაბამისად განხორციელებული პროექტები და პროგრამები; რეგიონებში პერიოდული სახელოვნებო ღონისძიებები; საერთაშორისო თანამშრომლობითი პლატფორმები; სამინისტროს სისტემაში შემავალი სტრუქტურების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;
·      საანგარიშო პერიოდში პროექტები განხორციელდა საზღვარგარეთ, რომლის შესაბამისად ქართველ ხელოვანებს მიეცათ საშუალება წარმდგარიყვნენ სხვადასხვა ქვეყანის სხვადასხვა სფეროს საერთაშორისო ღონისძიებებში და შესაბამისად წარედგინათ ქართული კულტურა; · სხვადასხვა ქვეყანასთან განვითარდა და გაღრმავდა კულტურული ურთიერთობა; ·      ქვეყნის ფარგლებში განხორციელდა რამდენიმე ღონისძიება, რომელმაც ხელი შეუწყო მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყო ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესების ხელმისაწვდომობა; ·      საქართველოს დედაქალაქსა და რეგიონებში განხორციელედა ახალი თეატრალური დადგმები, გასტროლები და კონცერტები; ·      საქართველოსა და უცხოეთში, გაიმართა დრამატურგიული, ლიტერატურული და მუსიკალური კონკურსები, საერთაშორისო წიგნის, ლიტერატურული, მუსიკალური, კინო და თეატრალური ფესტივალები; ·      მოეწყო გამოფენები საქართველოს ცენტრებსა და რეგიონებში; ·      გაიმართა კინოჩვენებები; ·      ხელი შეეწყო ახალ გამოცემებს (თანამედროვე მხატვრული ლიტერატურა, მუსიკალური, თეატრალური, კინო და სახვითი ხელოვნების ლიტერატურა); ·      საქართველოს ცენტრებსა და რეგიონებში ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩინებით, კულტურულ ცხოვრებაში შშმ პირთა ინტეგრირებით გარკვეულ წილად ამაღლდა საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირებულობა, ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებისადმი მათი ხელმისაწვდომობა; ·      გაიზარდა რეგიონებში, როგორც საერთაშორისო ფესტივალების, ასევე ახალი ინიციატივების ხელშეწყობა; ·      სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ სსიპ-ებს მოუწესრიგდათ ინფრასტრუქტურა და გაძლიერდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები; გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა - 3 700; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები; გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა - 3 800; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, 2 საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ახალი ინიციატივის მხარდაჭერის მიზნით განხორციელებული 40 აქტივობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ახალი ინიციატივის მხარდაჭერის მიზნით განხორციელებული 50 აქტივობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%-მდე; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, 3 საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები - 25; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები - 40; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, 4 საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემაში შემავალი სტრუქურების შენობა-ნაგებობების ფიზიკური სარეაბილიტაციო და საინჟინრო-საპროექტო სამუშაოები; ტექნიკური აღჭურვა - 19; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემაში შემავალი სტრუქურების შენობა-ნაგებობების ფიზიკური სარეაბილიტაციო და საინჟინრო-საპროექტო სამუშაოები; ტექნიკური აღჭურვა - 34; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შემსრულებლისგან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა/შეუსრულებლობა
1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები; გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა - 3 700 აქტივობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები; გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა - 3 800 აქტივობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები; გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა - 7 306 აქტივობა. 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ახალი ინიციატივის მხარდაჭერის მიზნით განხორციელებული 40 აქტივობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ახალი ინიციატივის მხარდაჭერის მიზნით განხორციელებული 50 აქტივობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ახალი ინიციატივის მხარდაჭერის მიზნით განხორციელებული 140 აქტივობა; 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები - 25 აქტივობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები - 40 აქტივობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები - 40 აქტივობა; 4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემაში შემავალი სტრუქტურების შენობა-ნაგებობების ფიზიკური სარეაბილიტაციო და საინჟინრო-საპროექტო სამუშაოები; ტექნიკური აღჭურვა - 19 აქტივობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემაში შემავალი სტრუქტურების შენობა-ნაგებობების ფიზიკური სარეაბილიტაციო და საინჟინრო-საპროექტო სამუშაოები; ტექნიკური აღჭურვა - 34 აქტივობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სისტემაში შემავალი სტრუქტურების შენობა-ნაგებობების ფიზიკური სარეაბილიტაციო და საინჟინრო-საპროექტო სამუშაოები, ტექნიკური აღჭურვა, განათება-გახმოვანების სისტემის მოწყობა, ორგანიზაციების პანდუსითა და ლიფტის სისტემებით უზრუნველყოფა, შენობების გათბობა-ვენტილაციის მონტაჟი, იატაკის მოწყობა და დანადგარების მონტაჟი - 34 აქტივობა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017