მოძებნე პროგრამის შედეგები

სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (33 03)

გამოყოფილია 116.9 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საგანმანათლებლო დაწესებულებები; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სასწავლებლებში სასწავლო პროცესის, სასწავლო პროგრამებისა და გეგმების დახვეწა-სრულყოფა, პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლება, სტუდენტთა და მოსწავლეთა ზრდა-დაოსტატების ...

სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სასწავლებლებში სასწავლო პროცესის, სასწავლო პროგრამებისა და გეგმების დახვეწა-სრულყოფა, პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლება, სტუდენტთა და მოსწავლეთა ზრდა-დაოსტატების ხელშეწყობა; საქართველოს სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემის საერთაშორისო სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემასთან ჰარმონიზაცია და მისი ინტეგრირება საერთაშორისო სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემაში; სხვა ქვეყნების სახელოვნებო საგანმანათლებლო ინსტიტუციებთან თანამშრომლობა, მასტერკლასებსა და კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობის მხარდაჭერა;

საერთაშორისო სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემასთან ჰარმონიზებული და მასში ინტეგრირებული საქართველოს სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემა.
·      ხელი შეეწყო სტუდენტების და მოსწავლეების განათლებას, მიღწეული შედეგების წარმოჩენას სხვადასხვა ტიპისა და მიმართულებების კონცერტების, საღამოების, მასტერკლასებისა და ვორკშოფების, სპექტაკლების, გამოფენების, კონფერენციების გამართვით, საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობით, საგანგებოდ მათთვის გამართული საჯარო ლექციებით, სტუდენტებისა და მოსწავლეების მონაწილეობით ეროვნულ და საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალებში და სხვადასხვა ტიპის საჯარო ღონისძიებებში. ·      ხელი შეეწყო 29 სტუდენტის სწავლას, მათ შორის პროფესიული განათლების და სამაგისტრო პროგრამებზე, ასევე უცხოეთის წამყვან სახელოვნებო სასწავლებლებში. 200 - მდე სტუდენტი და მოსწავლე მიიღო მონაწილეობა პროფესიულ ზრდა-დაოსტატებას საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალებში, მასტერკლასებში, კონცერტებში;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო პროექტებში და სამეცნიერო კონფერენციებში პედაგოგების მონაწილეობა, სტუდენტთა და მოსწავლეთა კონცერტები, გამოფენები, სტუდენტური სპექტაკლები, ფილმები, გამოფენები, კონფერენციები, საერთაშორისო მასტერკლასებში, კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობა - 1 200; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო პროექტებში და სამეცნიერო კონფერენციებში პედაგოგების მონაწილეობა, სტუდენტთა და მოსწავლეთა კონცერტები, გამოფენები, სტუდენტური სპექტაკლები, ფილმები, გამოფენები, კონფერენციები, საერთაშორისო მასტერკლასებში, კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობა - 1 200; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა,
1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო პროექტებში და სამეცნიერო კონფერენციებში პედაგოგების მონაწილეობა, სტუდენტთა სწავლის ხელშეწყობა, სტუდენტთა და მოსწავლეთა კონცერტები, გამოფენები, სტუდენტური სპექტაკლები, ფილმები, გამოფენები, კონფერენციები, საერთაშორისო მასტერკლასებსი, კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობა - 1 200; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო პროექტებში და სამეცნიერო კონფერენციებში პედაგოგების მონაწილეობა, სტუდენტთა სწავლის ხელშეწყობა, სტუდენტთა და მოსწავლეთა კონცერტები, გამოფენები, სტუდენტური სპექტაკლები, ფილმები, გამოფენები, კონფერენციები, საერთაშორისო მასტერკლასებსი, კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობა - 1 200; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საერთაშორისო პროექტებში და სამეცნიერო კონფერენციებში პედაგოგების მონაწილეობა, სტუდენტთა სწავლის ხელშეწყობა, სტუდენტთა და მოსწავლეთა კონცერტები, გამოფენები, სტუდენტური სპექტაკლები, ფილმები, გამოფენები, კონფერენციები, საერთაშორისო მასტერკლასებსი, კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობა - 1 216.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017