მოძებნე პროგრამის შედეგები

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (33 04 02)

გამოყოფილია 118.7 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა და რეაბილიტაცია; არქეოლოგიური ობიექტების შესწავლა-კონსერვაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა-განვითარება; ...

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა და რეაბილიტაცია; არქეოლოგიური ობიექტების შესწავლა-კონსერვაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა-განვითარება; საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; მენეჯმენტის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის; საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით, კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზის შევსება; არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება; UNESCO-ს „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ კონვენციასთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა; მუზეუმების/მუზეუმ-ნაკრძალების რეაბილიტაცია-რევიტალიზაცია და ექსპოზიციათა განახლება; ექსპონატთა რესტავრაცია, აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია; კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია და საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა; საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მდგომარეობის კონტროლის, პრევენციული კონსერვაციისა და რისკისათვის მზადობის მიზნით ეფექტური მექანიზმების შექმნა; მუზეუმებსა და მუზეუმ-ნაკრძალებში კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის ხელშეწყობა. UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება; რეგიონებში საზოგადოებრივი აქტივობის ამაღლების სახელოვნებო და სახელოვნებო პროცესების გააქტიურება. შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის განვითარება, სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება და სრულყოფა.

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება; ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობისა და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები, საერთაშორისო ექსპერტების მიერ რიგი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობის შეფასება; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისათვის ღონისძიებების განხორციელება და ქართველი სპეციალისტებისათვის უცხოელი ექსპერტების გამოცდილების გაზიარება, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების შესახებ ხარისხიანი და სისტემატიზირებული მონაცემების ასახვა საინფორმაციო სივრცეში; ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა; გამოვლენილი და აღკვეთილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები, მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა.
·      მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრირებული/კონსერვირებული ნიმუშები; ·      კონსერვირებული და რესტავრირებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები/კომპლექსები ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლები, მ.შ. მსოფლიო მემკვიდრეობისა და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები; ·      კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისათვის გახორციელებული ღონისძიებების. ·      „გის“ კომპლექსური მონაცემთა ბაზის შევსება/განახლების პროცესი. ·      გამოვლენილი და აღკვეთილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები; ·      კულტურული მემკვიდრეობის ადგილებში გაზრდილი ტურისტების რაოდენობა.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებული სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებული ძეგლი, განხორციელებული ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებული სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებული ძეგლი, განხორციელებული ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ძეგლების მდგომარეობის გაუარესება წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზებით , საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული რეგულაციები, 2 საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის/რეინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილია, შესწავლილია, სისტემატიზებულია 50-მდე ნიმუში, ობიექტი და ძეგლი და ასახულია კულტურული მემკვიდრეობის ერთიან საინფორმაციო ბაზაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის/რეინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილია, შესწავლილია, სისტემატიზებულია 100-მდე ნიმუში, ობიექტი და ძეგლი და ასახულია კულტურული მემკვიდრეობის ერთიან საინფორმაციო ბაზაში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, შესყიდვის პროცედურები, ძეგლების მდგომარეობის გაუარესება წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზებით , საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული რეგულაციები, 3 საბაზისო მაჩვენებელი - აღკვეთილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები 50-მდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღკვეთილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები 50-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, შესყიდვის პროცედურები, ვ ძეგლების მდგომარეობის გაუარესება წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზებით , საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული რეგულაციები, სავიზო რეგულაციების დაწესება 4 საბაზისო მაჩვენებელი - ვიზიტორთა რაოდენობა 300 000; 10-მდე მნიშვნელოვანი სამუზეუმო გამოფენის მოწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვიზიტორთა რაოდენობა 360 000; 10-მდე მნიშვნელოვანი სამუზეუმო გამოფენის მოწყობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, შესყიდვის პროცედურები, ძეგლების მდგომარეობის გაუარესება წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზებით საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული რეგულაციები, სავიზო რეგულაციების დაწესება
1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებული სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებული ძეგლი, განხორციელებული ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებული სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებული ძეგლი, განხორციელებული ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კულტურული მემკვიდრეობის 80-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია არქეოლოგიური შესწავლა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის/რეინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილია, შესწავლილია, სისტემატიზებულია 50-მდე ნიმუში, ობიექტი და ძეგლი და ასახულია კულტურული მემკვიდრეობის ერთიან საინფორმაციო ბაზაში. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის/რეინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილია, შესწავლილია, სისტემატიზებულია 100-მდე ნიმუში, ობიექტი და ძეგლი და ასახულია კულტურული მემკვიდრეობის ერთიან საინფორმაციო ბაზაში. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის/რეინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილია, შესწავლილია, სისტემატიზებულია 200-მდე ნიმუში, ობიექტი და ძეგლი და ასახულია კულტურული მემკვიდრეობის ერთიან საინფორმაციო ბაზაში. 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აღკვეთილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები 50-მდე. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღკვეთილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები 50-მდე. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აღკვეთილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები 50-მდე. 4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ვიზიტორთა რაოდენობა 300 000; 10-მდე მნიშვნელოვანი სამუზეუმო გამოფენის მოწყობა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვიზიტორთა რაოდენობა 360 000; 10-მდე მნიშვნელოვანი სამუზეუმო გამოფენის მოწყობა. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ვიზიტორთა რაოდენობა 437 000 მდე; 10-მდე მნიშვნელოვანი სამუზეუმო გამოფენის მოწყობა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017