მოძებნე პროგრამის შედეგები

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (34 01)

გამოყოფილია 125.4 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სათანადო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და ორგანიზაციებთან, ეკომიგრანტებისთვის საცხოვრებელი ...

იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სათანადო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და ორგანიზაციებთან, ეკომიგრანტებისთვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და შენახვა, საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება; „ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ სახელმწიფო სტრატეგიის“ განხორციელება; არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე ქონების კანონიერი მესაკუთრეებისთვის უფლებების აღდგენის მიმართულებით ღონისძიებების გატარება; ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვის ცნობიერების ამაღლება ქართული ენის, კულტურის, ისტორიისა და საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში.

ეკომიგრანტების საცხოვრებლი სახლებით უზრუნველყოფა და დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაცია; საქართველოში თავშესაფრის არსებული სისტემის მაქსიმალურად მიახლოება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან; ევროპის საბჭოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირებისთვისს რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭება და საერთაშორისო სამართლით აღიარებული ვალდებულებების შესრულება, არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე ქონების კანონიერი მესაკუთრეების იდენტიფიცირება და მათი უფლებების დაცვა;
·         სტიქიით დაზარალებული ზოგიერთი ოჯახი უზრუნველყოფილი იქნა საცხოვრებელი სახლებითა და საკომპენსაციო თანხებით; ·         „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში გაიცა გრანტები (სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტების დაფინანსება, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება/გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში ჩართვის ხელშეწყობა, საცხოვრისით დროებით უზრუნველყოფა). დაფინანსდა სოციალური პროექტები. ბენეფიციარები უზრუნვეყოფილი იქნენ სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით, ასევე, დროებითი საცხოვრებლით; ·         საქართველოში თავშესაფრის არსებული სისტემა მაქსიმალურად მიუახლოვდა საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს; ·         მაძიებლებს მიენიჭათ ჰუმანიტარული და ლტოლვილის, ასევე, რეპატრიანტის სტატუსები.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით განთავსების ცენტრს შეუძლია ერთდროულად მოემსახუროს 132 პირს. 2016 წელს ცენტრი მოემსახურა 250-300-მდე ბენეფიციარს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცენტრში განთავსდება 250- 300-მდე ბენეფიციარი; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი მომართვიანობა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს 122-მა დაბრუნებულმა ქართველმა მიგრანტმა სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით ისარგებლა სხვადასხვა სახის მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 400-მდე დაბრუნებულ ქართველ მიგრანტს სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით გაეწევა სხვადასხვა სახის მომსახურება; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი მომართვიანობა 3 საბაზისო მაჩვენებელი - ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ქართული ენის, კულტურის, ისტორიისა და საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით ღონისძიებები არ განხორციელებულა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე 100-მდე პირს აუმაღლდება ცნობიერება ქართული ენის, კულტურის, ისტორიისა და საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში; შესაძლო რისკები - ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობის შემცირება 4 საბაზისო მაჩვენებელი - განსახლების მოთხოვნით სამინისტროს მომართა 3000-მდე ოჯახმა, საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 100-მდე ოჯახი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება 90-100-მდე ოჯახი; შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა
1.                  დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით განთავსების ცენტრს შეუძლია ერთდროულად მოემსახუროს 132 პირს. 2016 წელს ცენტრი მოემსახურა 250-300-მდე ბენეფიციარს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცენტრში განთავსდება 250- 300-მდე ბენეფიციარი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ცენტრში განთავსდა 126 ბენეფიციარი; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 50.4 %, ვინაიდან ბენეფიციარი საქმის განხილვის დასრულებამდე ითვლება თავშესაფრის მაძიებლად, უფლება აქვს განთავსებული იყოს თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ ცენტრში, შესაბამისად ცენტრი იყო სრულად შევსებული და ვერ ხეხდებოდა დამატებით ბენეფიციართა მიღება. ასევე, ხშირ შემთხვევებში, სამინისტროს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ბენეფიციარი ასაჩივრებდა სასამართლოში და საქმის დასრულებამდე ბენეფიციარი რჩებოდა მიმღებ ცენტრში, რის გამოც ვერ ხერხდებოდა დამატებით თავშესაფრის მაძიებელთა მიღება და სამინიტრო იძულებული იყო უარი ეთქვა მიმღებ ცენტრში ბენეფიციართა განთავსებაზე; 2.            საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს 122-მა დაბრუნებულმა ქართველმა მიგრანტმა სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით ისარგებლა სხვადასხვა სახის მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 400-მდე დაბრუნებულ ქართველ მიგრანტს სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით გაეწევა სხვადასხვა სახის მომსახურება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 202 დაბრუნებულ ქართველ მიგრანტს სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით გაეწია სხვადასხვა სახის მომსახურება. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 50.5%, დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის განსხვავება გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ დაბრუნებულ ქართველ მიგრანტებს რიგ შემთხვევაში გაეწიათ ორი და მეტი სხვადასხვა სახის მომსახურება. 3.            საბაზისო მაჩვენებელი - ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ქართული ენის, კულტურის, ისტორიისა და საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით ღონისძიებები არ განხორციელებულა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე 100-მდე პირს აუმაღლდება ცნობიერება ქართული ენის, კულტურის, ისტორიისა და საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე 89 პირს აუმაღლდა ცნობიერება ქართული ენის, კულტურის, ისტორიისა და საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში. 4.            საბაზისო მაჩვენებელი - განსახლების მოთხოვნით სამინისტროს მომართა 3000-მდე ოჯახმა, საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 100-მდე ოჯახი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება 90-100-მდე ოჯახი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 94 ოჯახი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017