მოძებნე პროგრამის შედეგები

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (35 02 02)

გამოყოფილია 95.5 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობების, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტის, ლტოლვილთა-დევნილთა და ...

მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობების, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტის, ლტოლვილთა-დევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისათვის სოციალური ტრანსფერის გაცემა.
·      ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გასაცემლით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილი არიან სოციალური დახმარებებით და გაცემა ხდება დროულად (168.0 ათასამდე სოციალური პაკეტის მიმღები, 240.0 ათასამდე დევნილი, ლტოლვილი ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირი, 400.0 ათასამდე სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი პირი და სხვა); უღარიბესი დეცილის გადაფარვა მიზნობრივი სოციალური დახმარებით - 50%; ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელი - 22.4%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარსებო შემწეობით უზრუნველყოფილია ყველა სოციალურად დაუცველი პირი საჭიროებიდან გამომდინარე; შენარჩუნდება საარსებო შემწეობის დროულად გაცემის მაჩვენებელი (758.0 ათასამდე ბენეფიციარი); უღარიბესი დეცილის გადაფარვა მიზნობრივი სოციალური დახმარებით - 60%; ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელი - 20%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - მიმართვიანობის შემცირება, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენა/გადამოწმების მოდელის ცვლილება,ბიოლოგიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობა,
1. საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილი არიან სოციალური დახმარებებით და გაცემა ხდება დროულად (168.0 ათასამდე სოციალური პაკეტის მიმღები, 240.0 ათასამდე დევნილი, ლტოლვილი ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირი, 400.0 ათასამდე სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი პირი და სხვა); უღარიბესი დეცილის გადაფარვა მიზნობრივი სოციალური დახმარებით - 50%; ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელი - 22.4%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარსებო შემწეობით უზრუნველყოფილია ყველა სოციალურად დაუცველი პირი საჭიროებიდან გამომდინარე; შენარჩუნდება საარსებო შემწეობის დროულად გაცემის მაჩვენებელი (758.0 ათასამდე ბენეფიციარი); უღარიბესი დეცილის გადაფარვა მიზნობრივი სოციალური დახმარებით - 60%; ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელი - 20%; მიღწეული მაჩვენებელი - სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილი იყვნენ შესაბამისი დახმარებებით დროულად. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე: ·         „მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის“ მიხედვით, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ 2015 წელს ჩატარდა მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას იღებს უღარიბეს დეცილში შემავალი შინამეურნეობების 64.8%; ·         საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2016 წელს ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელმა შეადგინა 20.6%.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017