მოძებნე პროგრამის შედეგები

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 01)

გამოყოფილია 107.5 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და ...

ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისები; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

სიკვდილიანობისა და ავადობის მაჩვენებლების შემცირება; სახელმწიფოს მიერ სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.
·      პროგრამის ფარგლებში უწყვეტად განხორციელდა მოსახლეობის როგორც ამბულატორიული (გადაუდებელი და გეგმური), ასევე სტაციონარული (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება, გეგმური ქირურგია, ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა, მშობიარობა/საკეისრო კვეთა) სამედიცინო დახმარება.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მოსახლეობისათვის (2015 წელს დაფიქსირდა 1 190 000-მდე შემთხვევა, 2016 წლის 8 თვეში 880 000-მდე შემთხვევა) უზრუნველყოფილია ჯანდაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს მოსახლეობისათვის უზრუნველყოფილია ჯანდაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური კადრის ნაკლებობა
1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მოსახლეობისათვის (2015 წელს დაფიქსირდა 1 190 000-მდე შემთხვევა, 2016 წლის 8 თვეში 880 000-მდე შემთხვევა) უზრუნველყოფილია ჯანდაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს მოსახლეობისათვის უზრუნველყოფილია ჯანდაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული მაჩვენებელი - მიზნობრივი მაჩვენებელი შენარჩუნებულია (2017 წელს დაფიქსირდა 1 200 000-მდე შემთხვევა.)

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017