მოძებნე პროგრამის შედეგები

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (35 03 03)

გამოყოფილია 105.8 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; ...

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება. არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან, მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო–გადაუდებელ შემთხვევებში) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით.

ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება; ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალობის შემცირება; პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა;
·      ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სპეციალიზებული დახმარებით; ·      ლეტალობის მაჩვენებლის მხრივ გაუმჯობესება არ დაფიქსირებულა; ·      პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების უტილიზაცია გაზრდილია წინა წლებთან შედარებით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება - ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების პრევალენტობა - 2327; ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების ინციდენტობა - 113,8; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან სპეციალიზებული სტაციონარული მომსახურებით 2 საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალური შემთხვევების რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალური შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა 3 საბაზისო მაჩვენებელი - პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა - სოფლის ექიმთან მიმართვების რაოდენობა ერთ სულ სოფლის მოსახლეზე - 1,7; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილი 100%–იანი ხელმისაწვდომობა
1.საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება - ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების პრევალენტობა - 2 327; ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების ინციდენტობა - 113.8; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან სპეციალიზებული სტაციონარული მომსახურებით მიღწეული მაჩვენებელი - ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების პრევალენტობა - 2 423.5; ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების ინციდენტობა - 140.6; 2.საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალური შემთხვევების რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალური შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა; მიღწეული მაჩვენებელი - ლეტალობის მაჩვენებელი არ გაზრდილა; 3.საბაზისო მაჩვენებელი - პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა, სოფლის ექიმთან მიმართვების რაოდენობა ერთ სულ სოფლის მოსახლეზე - 1.7; სამინისტრომ წლიური ანგარიშის წარმოდგენისას დააკორექტირა საბაზისო მაჩვენებელი, კერძოდ: საბაზისო მაჩვენებელი - პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა, სოფლის ექიმთან მიმართვების რაოდენობა ერთ სულ სოფლის მოსახლეზე - 0.8; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილი 100%–იანი ხელმისაწვდომობა; მიღწეული მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე 100%–იანი ხელმისაწვდომობა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017