მოძებნე პროგრამის შედეგები

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (35 03 04)

გამოყოფილია 12.6 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

იმ დეფიციტური და პრიორიტეტული საექიმო სპეციალობების განსაზღვრა, რომლებში მზადებაც დაფინანსდება და აღნიშნულ სპეციალობებში გათვალისწინებული ადგილების (კვოტების) რაოდენობის განსაზღვრა; ...

იმ დეფიციტური და პრიორიტეტული საექიმო სპეციალობების განსაზღვრა, რომლებში მზადებაც დაფინანსდება და აღნიშნულ სპეციალობებში გათვალისწინებული ადგილების (კვოტების) რაოდენობის განსაზღვრა; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით იმ მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალის განსაზღვრა, რომლებისთვისაც განხორციელდება მაძიებლების დაფინანსება; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ უზრუნველყოფილი იქნება მაძიებელთა შერჩევა პროგრამით განსაზღვრული „საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა შერჩევის წესის“ მიხედვით; სამედიცინო სერვისების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა. მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო სერვისების შენარჩუნება და მათი უწყვეტობის უზრუნველყოფა.
·      განისაზღვრება დეფიციტური და პრიორიტეტული საექიმო სპეციალობები, რომლებშიც მზადება დაფინანსდება, ასევე, აღნიშნულ სპეციალობებში გათვალისწინებული ადგილების (კვოტების) რაოდენობა;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა - 25 მაძიებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 60 მაძიებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - სერვისის კერძო მიმწოდებელთა ნაკლები დაინტერესება მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სერვისების შენარჩუნების კუთხით 2 საბაზისო მაჩვენებელი - მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სოფლის ექიმის ვაკანსიების რაოდენობა - 9 ერთეული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემცირდება 8 ერთეულით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - ახალგაზრდების ნაკლები დაინტერესება სოფლის ექიმის პოზიციით 3 საბაზისო მაჩვენებელი - მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების სამედიცინო დაწესებულებებში სოფლის ექიმის ვაკანსიების რაოდენობა (რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის დონეზე) - 22 ერთეული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემცირება 8 ერთეულით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით განსაზღვრული საჯარიმო სანქციების მიუხედავად, მომზადებული კადრების გადინების შესაძლებლობა
1. საბაზისო მაჩვენებელი - დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა - 25 მაძიებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 60 მაძიებელი; მიღწეული მაჩვენებელი -პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა 28; 2.საბაზისო მაჩვენებელი - მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სოფლის ექიმის ვაკანსიების რაოდენობა - 9 ერთეული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემცირდება 8 ერთეულით; მიღწეული მაჩვენებელი - კურსი დასრულებული აქვს და სახელმწიფო სერტიფიკატი მოპოვებული აქვს 2 მაძიებელს, რომლებიც ჩაერთვებიან სოფლის ექიმის პროგრამაში (ვაკანსიების რაოდენობა შემცირდება 2 ერთეულით); 3.საბაზისო მაჩვენებელი - მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების სამედიცინო დაწესებულებებში სოფლის ექიმის ვაკანსიების რაოდენობა (რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის დონეზე) - 22 ერთეული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემცირება 8 ერთეულით; მიღწეული მაჩვენებელი - კურსი დასრულებული აქვს 3 მაძიებელს, რომელთაც მოიპოვეს სერტიფიკატი „გადაუდებელ მედიცინაში“ (ვაკანსიების რაოდენობა 2017 შემცირდა 3 ერთეულით). ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე: ·         დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამა დამტკიცდა 2014 წლის ნოემბერში, რეზიდენტთა პირველი ნაკადი კი პროგრამაში ჩაერთო 2015 წლის თებერვლიდან. „საოჯახო მედიცინაში“ სარეზიდენტო პროგრამის ხანგრძლივობაა 3 წელი. აქედან გამომდინარე, 2015 წელს პროგრამაში ჩართული მაძიებლები მზადებას დაასრულებენ 2018 წლის თებერვალში, ხოლო დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის განხორციელების უფლება მათ მიეცემათ სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებისა და სახელმწიფო სერტიფიკატის მოპოვების შემდეგ;

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017