მოძებნე პროგრამის შედეგები

ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება (36 01 01)

გამოყოფილია 113.8 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო; სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია; ...

ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია; ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი; ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა; შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური ინვესტორების მოძიება; ქარის და მზის ელექტროსადგურების და ბიომასის თბოელექტროსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის განხორციელება, შემდგომში მშენებლობის მიზნით;

ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის დონის ამაღლება. ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის განვითარება ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის გზით. ენერგომატარებლებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვა და გაზრდა. ახალი საბადოების გახსნა/ათვისება. საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. თანამედროვე მოთხოვნების ნავთობ/გაზგადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა, საერთაშორისო ნორმების შესაბამისი ტექნოლოგიების დანერგვა. ქარის და მზის ელექტროსადგურების და ბიომასის თბოელექტროსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დასრულება და მშენებლობის მიზანშეწონილობის დადგენა.
გაფორმებული მემორანდუმები ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასა და ოპერირებაზე. ექსპლუატაციაში შესული 5 ახალი ჰიდროელექტროსადგური. ნავთობისა და გაზის რესურსების სარგებლობისა და ოპერირების 5 ახალი გენერალური ლიცენზია. შემუშავებული ელექტროენერგეტიკული ბაზრის შექმნის კონცეფცია.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში, შესაბამისად განხორციელდება კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია გაწერილი გეგმის მიხედვით; დღეისათვის გაცემულია ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 19 გენერალური ლიცენზია 10 კომპანიაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ჰიდროელექტროსადგურების რაოდენობისა და დარგში უცხოური ინვესტიციების მოცულობის ზრდა; ნავთობ/გაზპროდუქტების ეროვნული წარმოების განვითარება; ტენდერების გამოცხადება ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემაზე; ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების დონის ამაღლება 2 საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინაროებს ქარის და მზის ელექტროსადგურების და ბიომასის თბოელექტროსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევის დასრულება და მშენებლობის მიზანშეწონილობის დადგენა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15 %; შესაძლო რისკები - ვადები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ჰიდროელექტროსადგურების რაოდენობა. ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოცულობა. ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 20 გენერალური ლიცენზია. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი გაფორმდა 45 ურთიერთგაგების მემორანდუმი. საანგარიშო პერიოდში ექასპლუატაციაში შევიდა 5 ჰესი. ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 5 გენერალური ლიცენზია. მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 46 პოტენციური ელექტროსადგური: ჯამური დადგმული სიმძლავრე 990 მგვტ. 5 ახალი ჰესი: ჯამური დადგმული სიმძლავრე 234.1 მგვტ. 5 ახალი გენერალური ლიცენზია ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობისათვის.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017