მოძებნე პროგრამის შედეგები

ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (36 02)

გამოყოფილია 94.5 c

პროგრამის განმახორციელებლი

შპს ენგურჰესი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება-რეაბილიტაცია; სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაცია.

ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება-რეაბილიტაცია; სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაცია.

სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგურების (ენგურჰესი, ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხური) რეაბილიტაცია, საპროექტო სიმძლავრეზე გაყვანა, სადგურის საიმედოობის ამაღლება.
ენგურჰესს გააჩნია სრული საპროექტო სიმძლავრე. ვარდნილჰესის მუშაობა საიმედოობა.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავება 3,6 მლრდ კვ/სთ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალო წლიური გამომუშავების ზრდა 8 %; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30% / განხორციელების ვადები; შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავება 3.6 მლრდ. კვ/სთ. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საშუალო წლიური გამომუშავების ზრდა. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი ენგურჰესის საპროექტო სიმძლავრე 1 300 მგვტ. ელექტროენერგიის გამომუშავება 4.2 მლრდ. კვტ/სთ.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017