მოძებნე პროგრამის შედეგები

რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (36 03 01)

გამოყოფილია 68 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"; საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს გადამცემ ქსელში 500 კვ ეგხ-ების გამორთვისას და სასისტემო ავტომატიკის მოქმედებისას აქტიური, ასევე რეაქტიული სიმძლავრის უბალანსობის წარმოქმნის პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით ჰესების ქსელში ინტეგრაციისთვის ...

საქართველოს გადამცემ ქსელში 500 კვ ეგხ-ების გამორთვისას და სასისტემო ავტომატიკის მოქმედებისას აქტიური, ასევე რეაქტიული სიმძლავრის უბალანსობის წარმოქმნის პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით ჰესების ქსელში ინტეგრაციისთვის ახალი ეგხ-ს მშენებლობა, მათ შორის 500 კვ ეგხ წყალტუბო -ახალციხე - ტორტუმის (2017-2020წწ) და 250 მგვარ რეაქტორი-ზესტაფონი 500-ში ქ/ს მშენებლობა.

500 კვ ეგხ წყალტუბო -ახალციხე - ტორტუმის მშენებლობის დაწყებისათვის მზადყოფნა; 250 მგვარ რეაქტორი - ,,ქ/ს ზესტაფონი 500-ში“ - მშენებლობის დაწყება-დასრულება და ექსპლუატაციაში გაშვება;
მიმიდინარეობდა მუშაობა „წყალტუბო-ახალციხე-ტორტუმის“ ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევებისა, პირველადი დიზაინის და გარემოზე ზემოქმედების შეფაზების მომზადებაზე. ქვესადგური „ზესტაფონი“ მიღებულია ქსპლუატაციაში.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - დონორთან მიმდინარეობს სასესხო ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებული პროცედურები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უნდა გაფორმდეს სასესხო ხელშეკრულება; ჩატარდეს საერთაშორისო ტენდერი კონსულტანტების შერჩევის მიზნით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30 % - პროექტის განხორციელების ვადები; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულების პირობების შეთანხმება, სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 500 კვ ეგხ „წყალტუბო-ახალციხე-ტორტუმის“ პროექტის დაფინანსებაზე დონორთან მიმდინარე მოლაპარაკება სასესხო ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით. ქვესადგურ „ზესტაფონში“ 250 მგვარ რეაქტორის მიმდინარე მშენებლობა დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 500 კვ ეგხ „წყალტუბო -ახალციხე - ტორტუმის“ დაფინანსებაზე სასესხო ხელშეკრულების გაფორმება. კონსულტანტების შერჩევის მიზნით საერთაშორისო ტენდერის ჩატარება. ქვესადგურ „ზესტაფონში“ 250 მგვარ რეაქტორის მშენებლობის დასრულება. მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები საანგარიშო პერიოდში საქართველოსა და გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკს (KfW) შორის გაფორმდა 125 მილიონი ევროს ღირებულების სასესხო ხელშეკრულება „საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II“-ის განხორციელებაზე, რომლის ერთერთი შემადგენელი კომპონენტია 500 კვ ეგხ „ახალციხე-ტორტუმი“. საერთაშორისო ტენდერის საფუძველზე, გაფორმდა ხელშეკრულება საკონსულტაციო კომპანიებთან ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევებისა, პირველადი დიზაინის და გარემოზე ზემოქმედების შეფაზების მომზადებაზე. დასრულების ეტაპზეა პროექტის განმახორციელებელი კონსულტანტის შერჩევის პროცესი. მომზადდა ტექნიკური და ფინანსური წინადადებების შეფასების ანგარიშები და გაეგზავნა KfW-ს შესათანხმებლად. ახალი 250 მგვარ რეაქტორი ქვესადგურ „ზესტაფონში“.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017