მოძებნე პროგრამის შედეგები

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (36 03 02)

გამოყოფილია 142.6 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ...

ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ენერგოსისტემის მდგრადობისა და კვების უსაფრთხოების ამაღლება, ავარიული სიტუაციების რისკების, ავარიული გამორთვების რაოდენობის შემცირება; ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება, თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ), რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ/სომხეთისკენ ტრანზიტის უნარისა და საიმედოობის ამაღლება.

მიმდინარე ,,ქსანი-სტეფანწმინდა" 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში გაშვება; მიმდინარე ,,ჯვარი ხორგა" 500/220კვ ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში გაშვება; ახალ პროექტებზე უნდა შეთანხმდეს პირობები და გაფორმდეს სასესხო ხელშეკრულება დონორთან; ჩატარდეს საერთაშორისო ტენდერი კონსულტანტების შერჩევის მიზნით, რომლებიც განახორციელებენ პროქტის ზედამხედველობას და მართვას, დოკუმენტაციების მომზადებას მშენებლობის ტენდერის გამოსაცხადებლად, გამარჯვებულ კომპანიასთან საკონტარქო პირობების შეთანხმებას და კონტრაქტის გაფორმებას.
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის პროექტების პროგრესი შეადგენს დაახლოებით 80%.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ,,ქსანი-სტეფანწმინდა" და ,,ჯვარი-ხორგა" 500/220კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ ,,ქსანი-სტეფანწმინდა". ახალი ,,ჯვარი-ხორგა" 500/220კვ ელექტროგადამცემი ხაზი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20 % - მშენებლობის დასრულების ვადები; შესაძლო რისკები - ბუნებრივი პირობები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა „ქსანი-სტეფანწმინდა“ და „ჯვარი-ხორგა“ 500/220კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მიმდინარე მშენებლობა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი-სტეფანწმინდა“ ელექტროგადამცემი ხაზი. ახალი „ჯვარი-ხორგა“ 500/220კვ ელექტროგადამცემი ხაზი. მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები პროექტების დასრულების ვადებმა გადაიწია და იგეგმება 2018 წელს. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე (20 % - მშენებლობის დასრულების ვადები) „ჯვარი-ხორგა“-ს პროექტზე: 2017 წლის აგვისტოს მეორე ნახევრიდან და ოქტომბერის ბოლომდე კონტრაქტორი სამშენებლო სამუშაოებს ვერ აწარმოებდა, მიწების გამოსყიდვებთან დაკავშირებით მოსახლეობის მხრიდან არსებული პრობლემები გამო, შესაბამისად ფერხდებოდა მშენებლისათვის შესაბამისი მიწის ნაკვეთების გადაცემა ფუნდამენტების მოსაწყობად. „ქსანი-სტეფანწმინდას“ პროექტზე იგივე განსახლების პრობლემებიდან გამომდინარე, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება 125-166 ანძებს შორის მარშრუტის ცვლილებაზე, რაზედაც ხორციელდება შესაბამისი სამუშაოები.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017