მოძებნე პროგრამის შედეგები

220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (36 03 03)

გამოყოფილია 91.4 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა; საქართველოს ენერგეტიკის სამინისრტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ახალციხისა და ბათუმის ქვესადგურების დამაკავშირებელი 220 კვ-იანი ორჯაჭვიანი საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა; ...

ახალციხისა და ბათუმის ქვესადგურების დამაკავშირებელი 220 კვ-იანი ორჯაჭვიანი საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა; პროექტის ფარგლებში განხორციელდება: - ორჯაჭვა 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა; - ხაზის სიგრძე 150 კმ, დასამონტაებელი ანძების რაოდენობა დაახლოებით 500;

პროექტის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი გახდება მდინარე აჭარის წყალზე ასაშენებელი ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის გამომუშავებული ელექტროენერგიის სისტემაში შეყვანა (ჯამში 360 მგვტ).
დასრულდა 220კვ „ახალციხე-ბათუმი“ ხაზის მშენებლობის პირველი ფაზის („ბათუმი-შუახევის“ მონაკვეთი) დმშენებლობა. დაიწყო მეორე ფაზის („შუახევი-ახალციხის“ მონაკვეთი) პროექტის განხორციელება.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - მოპოვებული იქნა მშენებლობის II და III ეტაპების გაერთიანებული პირობიანი ნებართვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამშენებლო სამუშაოები- საძირკვლების მშენებლობა; ანძებთან მისასვლელი გზების მოწყობა-მშენებლობა და გეოლოგიური კვლევები ანძების პოლიგონებზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15 % ვადები; შესაძლო რისკები - ბუნებრივი პირობები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი „ბათუმი-შუახევის“ მონაკვეთის მიმდინარე მშენებლობა. „შუახევი-ახალციხის“ მონაკვეთის მშენებლობის ნებართვა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი პირველი ფაზის („ბათუმი-შუახევის“ მონაკვეთი) დასრულება. მეორე ფაზის („შუახევი-ახალციხის“ მონაკვეთი) სამშენებლო სამუშაოების დაწყება. მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები „ბათუმი-შუახევის“ მონაკვეთი: ახალი 53 კმ სიგრძის 20 კვ-იანი ორჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი. „შუახევი-ახალციხის“ მონაკვეთი: მოეწყო 178 მისასვლელი გზა. ჩატარდა გეოლოგიური კვლევა 178 წერტილზე, დასრულდა 173 ფუნდამენტის მოწყობა. აეწყო და დამონტაჟდა 137 ანძა, გაიჭიმა 11 კმ გადამცემი ხაზი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017