მოძებნე პროგრამის შედეგები

სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (37 01 01)

გამოყოფილია 101 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აგრარული სექტორის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება; ...

აგრარული სექტორის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება; მელიორაციის სფეროს განვითარების, მიწის რაციონალურად გამოყენების, ნიადაგის კონსერვაციის, ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯებესების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება; სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების სტრატეგიისა და დარგობრივი სამოქმედო გეგმის შემუშავება; სოფლის მეურნეობის დარგის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის უზრუნველყოფა; სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება;

ორიენტირებულია თითოეული ქვეპროგრამის მიზნების გათვალისწინებით მათ მოსალოდნელ შუალედური შედეგების მიღწევაზე.
·   უზრუნველყოფილ იქნა სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება;
1 მიზნობრივი მაჩვენებელი - მეცხოველეობის, მემცენარეობის და მეთევზეობის, სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის დარგების განვითარებისათვის შემუშავებული ახალი ღონისძიებების განხორციელებისა და საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის შედეგად შესაბამისი დარგების განვითარება; ჩატარებული კვლევების და ანალიზის საფუძველზე, აგრეთვე სტატისტიკურ მონაცემთა ბაზებში არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ოპტიმალური სამოქმედო გეგმების შემუშავება და განხორციელება, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის, აგრეთვე ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დადებულ ასოცირების შეთანხმებაში, რომელიც მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებას, სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე, ჰარმონიზაციისთვის აუცილებელი ზომების გატარების უზრუნველყოფით, ევროკავშირის ბაზარზე ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის ზრდა, დაგეგმილი პროგრამების და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება
მიზნობრივი მაჩვენებელი ·   მეცხოველეობის, მემცენარეობის და მეთევზეობის, სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის დარგების განვითარებისათვის შემუშავებული ახალი ღონისძიებების განხორციელებისა და საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის შედეგად შესაბამისი დარგების განვითარება; ·   ჩატარებული კვლევების და ანალიზის საფუძველზე, აგრეთვე სტატისტიკურ მონაცემთა ბაზებში არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ოპტიმალური სამოქმედო გეგმების შემუშავება და განხორციელება; ·   ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის, აგრეთვე ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დადებულ ასოცირების შეთანხმებაში, რომელიც მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებას, სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე, ჰარმონიზაციისთვის აუცილებელი ზომების გატარების უზრუნველყოფით, ევროკავშირის ბაზარზე ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის ზრდა; ·   დაგეგმილი პროგრამების და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; მიღწეული მაჩვენებელი ·   მეცხოველეობის, მემცენარეობის და მეთევზეობის, სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის დარგების განვითარებისათვის შემუშავებული ღონისძიებები და საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის შედეგად განვითარებული შესაბამისი დარგები; ·   ჩატარებული კვლევების და ანალიზის საფუძველზე, აგრეთვე სტატისტიკურ მონაცემთა ბაზებში არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შემუშავებული და განხორციელებული ოპტიმალური სამოქმედო გეგმები; ·   ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის, აგრეთვე ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დადებულ ასოცირების შეთანხმებაში, რომელიც მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებას, სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე, ჰარმონიზაციისთვის აუცილებელი ზომების გატარების უზრუნველყოფით, ევროკავშირის ბაზარზე ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის ზრდა; ·   დაგეგმილი პროგრამების და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017