მოძებნე პროგრამის შედეგები

სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (37 01 02)

გამოყოფილია 103 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა, სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული პირებისათვის დარგის შესაბამის ...

რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა, სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული პირებისათვის დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა, ტრენინგებისა და სწავლებებისა ორგანიზება.

სოფლის მეურნეობის დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე, ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ინფორმირებული და კვალიფიკაცია ამაღლებული ფერმერები.
·   უზრუნველყოფილ იქნა სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება.
1 მიზნობრივი მაჩვენებელი - დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე ინფორმირებული ფერმერების და სხვა დაინტერესებული პირების რაოდენობა. თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმირებული და კვალიფიკაცია ამაღლებულ ფერმერთა რაოდენობა
მიზნობრივი მაჩვენებელი ·   დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე ინფორმირებული ფერმერების და სხვა დაინტერესებული პირების რაოდენობა; ·   თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმირებული და კვალიფიკაცია ამაღლებულ ფერმერთა რაოდენობა. მიღწეული მაჩვენებელი ·   დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე ინფორმირებული ფერმერების და სხვა დაინტერესებული პირების რაოდენობამ 2017 წელს შეადგინა 74 000 ერთეული; ·   ყოველწლიურად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონალური სამმართველოების, საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის თანამშრომლებს, კოოპერატივებს, ფერმერებს და სხვა დაინტერესებული პირებს ყოველწლიურად სხვა და სხვა საკითხებზე უტარდებათ დაახლოებით 20-ზე მეტი თემატიკის ტრეინინგი, რომელსაც დაახლოებით გადის 1 500 -1 700 პირი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017