მოძებნე პროგრამის შედეგები

ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (37 01 03)

გამოყოფილია 107.8 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენა-დეგუსტაციების მოწყობა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომლის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა წარმომადგენლობითი, კულტურული და სარეკლამო ღონისძიებები.

ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენა-დეგუსტაციების მოწყობა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომლის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა წარმომადგენლობითი, კულტურული და სარეკლამო ღონისძიებები.

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა. აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ზრდა.
·   განხორციელებული გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიებებმა ხელი შეუწყო ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციას მსოფლიო ბაზარზე.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლიდან 2016 წლიე 1 სექტემბრის მდგომარეობით ქართული პროდუქცია წარმოდგენილი იყო მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში გამართულ 11 საგამოფენო ღონისძიებაზე, ქვეყნის შიგნით მოეწყო 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში სავარაუდოდ 7 და ქვეყნის შიგნით 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელშეწყობით დაგეგმილი რამდენიმე (დაახლოებით 2-3) ღონისძიება ობიექტური მიზეზების გათვალისწინებით შესაძლებელია გაუქმდეს; შესაძლო რისკები - სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები
საბაზისო მაჩვენებელი ·   2016 წელს ქართული პროდუქცია წარმოდგენილი იყო მსოფლიოს 7 სხვადასხვა ქვეყანაში გამართულ საგამოფენო ღონისძიებაზე. ქვეყნის შიგნით მოეწყო 3 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიება. შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები მიზნობრივი მაჩვენებელი ·   მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში სავარაუდოდ 7 და ქვეყნის შიგნით 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა; მიღწეული მაჩვენებელი ·   ქართული პროდუქცია წარმოდგენილი იყო მსოფლიოს 6 სხვადასხვა ქვეყანაში გამართულ 6 საგამოფენო ღონისძიებაზე. ·   ქვეყნის შიგნით მოეწყო 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიება.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017