მოძებნე პროგრამის შედეგები

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (37 05 01)

გამოყოფილია 98.9 c

პროგრამის განმახორციელებლი

ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ერთიანი აგროპროექტის პროგრამით დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტური განხორციელება.

ერთიანი აგროპროექტის პროგრამით დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტური განხორციელება.

ორიენტირებულია სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი პროექტების მიზნების გათვალისწინებით მათ მოსალოდნელი შუა;ედური შედეგების მიღწევაზე.
·   სააგენტოს მიერ განხორციელდა დაგეგმილი პროექტების შესრულება.
1 მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაგეგმილი პროექტების შეუფერხებელი განხორციელება

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017