მოძებნე პროგრამის შედეგები

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა (37 05 03)

გამოყოფილია 109.6 c

პროგრამის განმახორციელებლი

ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის N36 და „იაპონური გრანტის პროგრამა 2KR ის ფარგლებში ...

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის N36 და „იაპონური გრანტის პროგრამა 2KR ის ფარგლებში საპარტნიორო ფონდში დეპონირებული თანხების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის N2587 განკარგულებების შესაბამისად სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში 2017 წლის ვალდებულების დაფარვა.

გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში გადასახდელი თანხის სრულად დაფარვა.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - სესხით და ლიზინგით შეძენილია შემდეგი სახის ტექნიკა: 605 ტრაქტორი; 56 კომბაინი; 1850 აგრეგატი; 20 სპეცტექნიკა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელს დასრულდება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების დაფარვა; შესაძლო რისკები - ვალუტის კურსის ცვლილება
საბაზისო მაჩვენებელი ·   სესხით და ლიზინგით შეძენილია შემდეგი სახის ტექნიკა: 605 ტრაქტორი; 56 კომბაინი; 1 850 აგრეგატი; 20 სპეცტექნიკა; მიზნობრივი მაჩვენებელი ·   წელს დასრულდება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების დაფარვა. მიღწეული მაჩვენებელი ·   დაფარულ იქნა გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში გადასახდელი თანხა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017