მოძებნე პროგრამის შედეგები

დანერგე მომავალი (37 05 05)

გამოყოფილია 156.6 c

პროგრამის განმახორციელებლი

ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მეხილეობის დარგის განვითარევბა თანამედროვე ტექნოლოგიებით მოწყობილი სანერგე მეურნეობების და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობის გზით. ...

მეხილეობის დარგის განვითარევბა თანამედროვე ტექნოლოგიებით მოწყობილი სანერგე მეურნეობების და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობის გზით. განხორციელდება მრავალწლიანი კულტურების ბაღების და სანერგე მეურნეობების მოწყობის თანადაფინანსება.

ხილის მოსავლის ზრდა; გადამამუშავებელი მრეწველობის სანედლეულო ბაზის ზრდა; სოფლად მცხოვრებთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
·   მთელი საქართველოს მასშტაბით გაშენდა ინტენსიური და ნახევრადინტენსიური ბაღები, შეიქმნა სანერგე მეურნეობები, რაც ხელს უწყობს მაღალი ხარისხის მოსავლის მიღებას. გაშენებული ბაღებიდან შემდგომ წლებში მიღებული მოსავლით მნიშვნელოვნად გაიზრდება ხილის წარმოება და გადამამუშავებელი მრეწველობის სანედლეულო ბაზა, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს სოფლად მცხოვრებთა სოციალუ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის 1 აპრილიდან 2016 წლის 30 ივნისის ჩათვლით პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა 241 ბენეფიციარი 1 438 ჰა ზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1000 ჰექტრამდე მრავალწიანი კულტურის თანამედროვე ტიპის ახალი, ინტენსიური და ნახევრადინტენსიური ბაღები. სავარაუდოდ 5 ახალი სანერგე მეურნეობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%- 20%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა
საბაზისო მაჩვენებელი: ·   სულ 2015-2016 წელს დამტკიცდა 386 პროექტი ბაღების კომპონენტში და 2 პროექტი სანერგეების კომპონენტში. გასაშენებელი ბაღებისა და სანერგეების ფართობი კი ჯამში შეადგენს 2 531 ჰექტარს. შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები მიზნობრივი მაჩვენებელი ·   1000 ჰექტრამდე მრავალწლოვანი კულტურის თანამედროვე ტიპის ახალი, ინტენსიური და ნახევრადინტენსიური ბაღები. სავარაუდოდ 5 ახალი სანერგე მეურნეობა; მიღწეული მაჩვენებელი ·   საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 1 778 ჰექტარზე გასაშენებელი 306 ბაღის პროექტი, სააგენტოს თანადაფინანსება განისაზღვრა 10 082.5 ათასი ლარით. სანერგეებს, სააგენტოსგან დამოუკიდებელი მიზეზებით (2017 წელს ბენეფიციარების მხრიდან მოთხოვნა არ იყო), ვერ განხორციელდა ვერცერთი პროექტის დაფინანსება. სულ 2015-2017 დამტკიცდა 692 განაცხადი, საიდანაც 2 სანერგე მეურნეობის კომპონენტის ფარგლებში. ბაღების საერთო ფართობი შეადგენს დაახლოებით 4 289 ჰექტარს (საიდანაც უკვე გაშენებულია 3 592 ჰექტარი), თანადაფინანსების ოდენობა 22 186.3 ათას ლარს. სანერგე მეურნეობის ფართობი შეადგენს 4 ჰექტარს, თანადაფინანსება - 85 529 ლარს.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017