მოძებნე პროგრამის შედეგები

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება (37 05 07)

გამოყოფილია 59 c

პროგრამის განმახორციელებლი

ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების შექმნის ხელშეწყობა. ...

სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების შექმნის ხელშეწყობა. პროექტი შედგება 2 კომპონენტისგან: 1. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება; 2. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება. გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება შესაძლებელია 3 წყაროს გამოყენებით: ა) სააგენტოს თანადაფინანსება - პროექტის ჯამური ღირებულების 40%, მაგრამ არაუმეტეს 250,000 აშშ დოლარის (ექვივალენტი ლარში); ბ) შეღავათიანი კრედიტი/ლიზინგი - პროექტის ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 50%, მაგრამ, არაუმეტეს 500,000 აშშ დოლარის (ექვივალენტი ლარში); გ) ბენეფიციარის საკუთარი თანამონაწილეობა - პროექტის ჯამური ღირებულების არანაკლებ 10%, საწარმოს კაპიტალში ფულადი შენატანის სახით. ასევე პროექტი გულისხმობს სპეც პირობებს 12 მუნიციპალიტეტისათვის.

ადგილობრივი პროდუქციის შენახვისა და გადამუშავების მაჩვენებლის ზრდა. ახლად შექმნილ საწარმოებში დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა;
·   ახლადშექმნილ საწარმოებთან ერთად გაიზარდა როგორც ადგილობრივი პროდუქციის გადამუშავება, აგრეთვე დასაქმებულთა რაოდენობა.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულებულია და ფუნქციონირებს 16 ახალი საწარმო; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 8 ახალი საწარმოს შექმნა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 12.5%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა
საბაზისო მაჩვენებელი ·   დასრულებულია და ფუნქციონირებს 16 ახალი საწარმო; მიზნობრივი მაჩვენებელი ·   8 ახალი საწარმოს შექმნა. მიღწეული მაჩვენებელი ·   პროექტის ფარგლებში 2014-2017 წლებში ბენეფიციარების მიერ წარმოდგენილი პროექტებიდან დამტკიცებულია 40 პროექტი გადამამუშავებელ საწარმოთა კომპონენტში, ჯამური ღირებულებით 24 217.8 ათასი აშშ დოლარი და 4 257.8 ათასი ლარი, საიდანაც სახელმწიფო თანადაფინანსება შეადგენს 8 798.1 ათასი აშშ დოლარს და 600.0 ათას ლარს. შემნახველ საწარმოთა კომპონენტში ხელშეკრულება გაფორმდა 6 ბენეფიციართან, პროექტების ჯამური ღირებულებაა 1 759.1 ათასი აშშ დოლარი და 4 130.9 ათსი ლარი, საიდანაც თადანაფინანსების მოცულობა შეადგენს - 689.5 ათას აშშ დოლარს და 1 710.3 ათას ლარს. აღნიშნული მონაცემებიდან 2017 წელს დამტკიცდა 9 პროექტი გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტში და პროექტის ჯამური ღირებულება შეადგენს 4 352.0 ათას აშშ დოლარს და 4 257.8 ათას ლარს, ხოლო თანადაფინანსება - 1 585.5 ათას აშშ დოლარს და 600.0 ათას ლარს. შემნახველ საწარმოთა კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცდა 3 პროექტი, ჯამური ღირებულებით - 4 130.9 ათსი ლარი, საიდანაც სახელმწიფო თანადაფინანსებამ შეადგინა - 1 710.3 ათასი ლარი. ·   პროექტის ფარგლებში პროექტის დაწყებიდან გაიხსნა 29 ახალი საწარმო, საიდანაც 2017 წელს გაიხსნა 9 ახალი საწარმო.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017