მოძებნე პროგრამის შედეგები

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (37 06)

გამოყოფილია 183.7 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მეფუტკრე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საწარმოო საშუალებებით უზრუნველყოფა (ფუტკრის სკები, საწურები და სხვა); ...

მეფუტკრე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საწარმოო საშუალებებით უზრუნველყოფა (ფუტკრის სკები, საწურები და სხვა); რძის მწარმოებელ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე რძის საწარმოსთვის საჭირო თანამედროვე აღჭურვილობის გადაცემა; მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე ყურძნის მიღება-გადამუშავებისათვის საჭირო დანადგარებისა და მოწყობილობების გადაცემა; თაფლის საწარმოს მშენებლობა, აღჭურვა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივზე იჯარით გადაცემა; კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა; კოოპერატივებში ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების ჩართულობის სტიმულირება; საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა; კოოპერატივების კონკურენტუნარიანობის ზრდა; ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის დონის ამაღლება კოოპერაციულ წარმოებაში;
·   გაზრდილია სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქცის რაოდენობა. ·   გაზრდილია კოოპერატივების კონკურენტუნარიანობა. ·   ამაღლებულია ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის დონე კოოპერაციულ წარმოებაში.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლები მოცემულია თითოეული ქვეპროგრამის მიხედვით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა; თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი რძის მწარმოებელი და ყურძნის მიმღებ-გადამამუშავებელი კოოპერატივების რაოდენობა; კოოპერატივების რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ საერთაშორისო სტანდარტებს (GLOBAL GAP, HACAP და სხვა); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარი კოოპერატივების დაბალი აქტივობა
საბაზისო მაჩვენებელი ·   2016 წელს სტატუსი მიენიჭა 487 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს. მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 91 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს გადაეცა 6 348 სკა. 28 კოოპერატივმა მიიღო 28 თაფლის საწური (ციბრუტი) და 27-ს გადაეცა 713 თაფლის შესანახი ავზი - სულ 61 400 ლიტრი ტევადობის; ·   რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭრის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 9 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს გადაეცა რძის საწარმოსათვის განკუთვნილი აღჭურვილობები. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებმა მონაწილეობა მიიღეს 5 გამოფენა-გაყიდვაში. შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები მიზნობრივი მაჩვენებელი ·   კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა; ·   თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი რძის მწარმოებელი და ყურძნის მიმღებ-გადამამუშავებელი კოოპერატივების რაოდენობა; ·   კოოპერატივების რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ საერთაშორისო სტანდარტებს (GLOBAL GAP, HACAP და სხვა); მიღწული მაჩვენებელი ·   რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამაში ჩაეთო 16 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, მათ შორის პროგრამის მოთხოვნები სრულად დააკმაყოფილა 14-მა კოოპერატივმა. აღნიშნულთაგან სააგენტოსთან გამოფორმებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ვალდებულებები შეასრულა 10-მა კოოპერატივმა, რომელთაც გადაეცათ რძის საწარმოსათვის განკუთვნილი აღჭურვილობა; ·   ერთიანი საწარმოო ციკლისათვის საჭირო თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ყურძნის მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმოს ჩამოყალიბების მიზნით, პროგრამაში ჩაერთო 3 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, საანგარიშო პერიოდში დასრულდა საწარმოს შენობა-ნაგებობის მშენებლობა, სააგენტოს მიერ განხორციელდა ღვინის საწარმოსათვის განკუთვნილი, პროგრამით გათვალისწინებული აღჭურვილობის შესყიდვა და მონაწილეთათვის გადაცემა/მონტაჟი; ·   2017 წელს    მეფუტკრე კოოპერატივების მიერ ნაწარმოები თაფლის რაოდენობა შეადგენს 400 ტონას, რძის მწარმოებელი კოოპერატივების მიერ გადამუშავებული რძის რაოდენობამ დაახლოებით შეადგინა 491.3 ათასი ლიტრი, ხოლო ყველის რაოდენობამ - 70.0 ათასი ტონა, მეღვინეობის პროგრამაში მონაწილე კოოპერატივების მიერ გადამუშავებული იქნა 216 ტონა ყურძენი და  რეალიზებული იქნა 128 ტონა ღვინომასალა. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ·   თაფლის ერთიანი საწარმოს საპროექტო სამუშაოების გაჭიანურებისა და აღნიშნული მიზეზით პროექტზე ექსპერტიზის გვიან ჩატარების გამო, საწარმოს სამშენებლო სამუშაოებზე სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში ტენდერი გამოცხადდა 2017 წლის დეკემბერში და ტენდერის მოცულობითი თანხიდან გამომდინარე ვადამ გადაიწია 2018 წელს , რის შედეგადაც პროექტი განხორციელდება 2018 წლის განმავლობაში. საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა სავარაუდოდ 10 ერთეულ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივში ვერ განხორციელდა, ვინაიდან სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სააგენტოს“ მიერ მომზადებული პროექტის განხორციება არ იქნა მიზანშეწონილად მიჩნეული.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017