მოძებნე პროგრამის შედეგები

სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა (37 07)

გამოყოფილია 94.2 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“; შპს „საქართველოს მელიორაცია“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; ...

წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია და სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკით უზრუნველყოფა; სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და ფერმერების სწავლება; გრანტების გაცემა პირველადი წარმოებისა და აგრობიზნესის განვითარებისათვის; მიწის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება.

სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება; ფერმერთა მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება;
·   საანგარიშო პერიოდში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა 98 ობიექტზე, სამუშაოები დასრულდა - 55 ობიექტზე, მათ შორის საირიგაციო სისტემების - 42 პროექტზე, ხოლო დამშრობ სისტემების 13 პროექტზე. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებამ განაპირობა წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, დაშრობილი და გასარწყავებული ფართობების ზრდა და სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; ·   კვალიფიკაცია ამაღლებული ფერმერები, ფერმერთა ჯგუფების და აგრობიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება, სოფლად განვითარებული ინფრასტრუქტურა.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი მოცემულია თითოეული ქვეპროგრამის მიხედვით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გასარწყავებული და დაშრობილი ფართობების მაჩვენებელი; კვალიფიკაცია ამაღლებულ ფერმერთა რაოდენობა; წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რაოდენობა
საბაზისო მაჩვენებელი ·   2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით რეგულარული სარწყავი ფართობი შეადგენდა (სარწყავი მიწის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია რეგულარული წყლის მიწოდება საირიგაციო სისტემების მეშვეობით) - 111,8 ათას ჰექტარს, ხოლო დაშრობილი მიწის ფართობი - 34.4 ჰექტარს. ·   სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით (ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე) შესაძლებელი იქნება: ა) სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება სავარაუდოდ 364 355 ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 277 240 ჰექტარზე თვითდინებით და 87 110 ჰექტარზე მექანიკური სისტემებით. ბ) მიწების დაშრობა სავარაუდოდ 105 000 ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 27 170 ჰექტარზე მექანიკური წესით. შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები მიზნობრივი მაჩვენებელი ·   პირობითი სარწყავი მიწების კატეგორიიდან რეგულარულ სარწყავი მიწების კატეგორიაში გადასული 11 470 ჰექტრამდე მიწის ფართობი; ·   არსებულ-რეგულარულ სარწყავ ფართობზე წყლის მიწოდების გაუმჯობესება დაახლოებით 3 950 ჰექტრამდე; ·   სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება დაახლოებით 9 215 ჰექტარზე; ·   ახალი სარწყავი მიწების ათვისება დაახლოებით 185 ჰექტარზე; ·   რეაბილიტირებული საპროექტო დაშრობილი ფართობი დაახლოებით 1 350 ჰექტარზე; ·   დაშრობილი ფართობებიდან ჭარბი წყლის მოცილება დაახლოებით 940 ჰექტარზე; ·   ორი მაგისტრალური არხის რეაბილიტაციის დასრულება; ·   50-მდე (15,000 აშშ დოლარის) მცირე ზომის და 10-მდე დიდი ზომის (75,000 აშშ დოლარის) გრანტების გაცემა; ·   4 სადემონსტრაციო ნაკვეთის მოწყობა; 400 მდე ფერმერისათვის სხვადასხვა სახის სწავლების ჩატარება. სოფლის ინფრასტრუქტურის (ხიდი, გზა) 4 ობიექტის რეაბილიტაცია და 2 მიწის აღდგენითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოს განხორციელება. მიღწეული მაჩვენებელი ·   პირობითი სარწყავი მიწების კატეგორიიდან რეგულარულ სარწყავი მიწების კატეგორიაში გადასული 8,2 ჰა- მდე მიწის ფართობი; ·   არსებულ რეგულარულ სარწყავ ფართობზე წყლის მიწოდების გაუმჯობესება და სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება დაახლოებით 17 5000 ჰექტარზე; ·   ახალი სარწყავი მიწების ათვისება დაახლოებით 440 ჰექტარზე; ·   მიწის ფართობების დაშრობა დაახლოებით 2 500 ჰექტარზე; ·   დაშრობილი ფართობებიდან ჭარბი წყლის მოცილება დაახლოებით 2 900 ათას ჰექტარზე; ·   საირიგაციო სისტემებზე საერთო შედეგი საბაზისო ჰექტრების გათვალისწინებით 120 400 ჰექტარი; ·   დამშრობი სისტემების არეალში საერთო შედეგი საბაზისო ფართობების გათვალისწინებით - 36 900 ჰექტარი მიწის ფართობის დაშრობა. ·   გაცემულია 112 მცირე და დიდი გრანტი (108 პირველადი წარმოებისათვის და 4 გადამამუშავებელი საწარმოსთვის); ·   მოეწყო 5 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, სწავლება ჩაუტარდა 790 ფერმერს; ·   დასრულდა სენაკისა (სოფლების: ძველი სენაკი, ბეთლემი და უშაფათი) და მარტვილის (სოფლების: ნაგვაზაო, აბედათი, ჯოლევი) მუნიციპალიტეტებში სოფლის გზებისა და ხიდების მშენებლობა/რეაბილიტაცია; ·   დასრულდა კახეთის რეგიონში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჩუმლაყში ლანშაფტის აღდგენის სამუშაოები (ნაპირსამაგრი). მიმდინარეობდა კახეთის რეგიონში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გიორგეთში, მდინარე კაბალის ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017