მოძებნე პროგრამის შედეგები

სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა (37 07 01)

გამოყოფილია 91.4 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია, ასევე სარწყავი სისტემების ზონაში დამშრობი (საკოლექტორო) ქსელის რეაბილიტაცია; ...

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია, ასევე სარწყავი სისტემების ზონაში დამშრობი (საკოლექტორო) ქსელის რეაბილიტაცია; შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, პროექტირების , ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ჩატარება. სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმების,მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველსაყოფად. შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებებისათვის, მექანიკური სატუმბი სადგურების და სხვა ჰოდროკვანძების ფუნქციონირებისათვის მოსახმარი ელექტროენერგიის ხარჯების, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძებების და კომპანიის ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.

რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა; წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება; დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება;
·   საანგარიშო პერიოდში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა 98 ობიექტზე, დასრულდა 55 ობიექტზე, მათ შორის საირიგაციო სისტემებზე 42, ხოლო დამშრობ სისტემებზე 13 პროექტი. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებამ განაპირობა წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, დაშრობილი და გასარწყავებული ფართობების ზრდა და სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით რეგულარული სარწყავი ფართობი შეადგენს (სარწყავი მიწის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია რეგულარული წყლის მიწოდება საირიგაციო სისტემების მეშვეობით ) - 110,0 ათასი ჰა-ს, ხოლო დაშრობილი მიწის ფართობი - 31.60ჰა. სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით ( ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი იქნება: ა) სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება სავარაუდოდ 364 355 ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 277 240 ჰა თვითდინებითი და 87 110 ჰა მექანიკური სისტემებით. ბ) მიწების დაშრობა სავარაუდოდ 105 000 ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 27 170 ჰა მექანიკური წესით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პირობითი სარწყავი მიწების კატეგორიიდან რეგულარულ სარწყავი მიწების კატეგორიაში გადასული 11470 ჰა- მდე მიწის ფართობი; არსებულ- რეგულარულ სარწყავ ფართობზე წყლის მიწოდების გაუმჯობესება დაახლოებით 1550 ჰა- მდე; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება დაახლოებით 9215 ჰა-ზე; ახალი სარწყავი მიწების ათვისება დაახლოებით 185 ჰა-ზე; რეაბილიტირებული საპროექტო დაშრობილი ფართობი დაახლოებით 1350 ჰა-ზე; დაშრობილი ფართობებიდან ჭარბი წყლის მოცილება დაახლოებით 940 ჰა ზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - შესყიდვის პროცედურების შეფერხება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები
საბაზისო მაჩვენებელი ·   2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით რეგულარული სარწყავი ფართობი შეადგენდა (სარწყავი მიწის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია რეგულარული წყლის მიწოდება საირიგაციო სისტემების მეშვეობით) - 111,8 ათასი ჰექტარს, ხოლო დაშრობილი მიწის ფართობი - 34.4 ჰექტარს. ·   სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით (ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე) შესაძლებელი იქნება: ა) სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება სავარაუდოდ 364 355 ჰექტარ ფართობზე (მათ შორის 277 240 ჰექტარზე თვითდინებითი და 87 110 ჰექტარზე მექანიკური სისტემებით), ბ) მიწების დაშრობა სავარაუდოდ 105 000 ჰექტარ ფართობზე (მათ შორის 27 170 ჰექტარზე მექანიკური წესით); შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები მიზნობრივი მაჩვენებელი ·   პირობითი სარწყავი მიწების კატეგორიიდან რეგულარულ სარწყავი მიწების კატეგორიაში გადასული 11 470 ჰექტრამდე მიწის ფართობი; ·   არსებულ-რეგულარულ სარწყავ ფართობზე წყლის მიწოდების გაუმჯობესება დაახლოებით 1 550 ჰექტრამდე; ·   სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება დაახლოებით 9 215 ჰექტრამდე; ·   ახალი სარწყავი მიწების ათვისება დაახლოებით 185 ჰექტრამდე; ·   რეაბილიტირებული საპროექტო დაშრობილი ფართობი დაახლოებით 1 350 ჰექტრამდე; ·   დაშრობილი ფართობებიდან ჭარბი წყლის მოცილება დაახლოებით 940 ჰექტარზე. მიღწეული მაჩვენებელი ·   პირობითი სარწყავი მიწების კატეგორიიდან რეგულარულ სარწყავი მიწების კატეგორიაში გადასული 8,2 ათ. ჰა მდე მიწის ფართობი; ·   არსებულ რეგულარულ სარწყავ ფართობზე წყლის მიწოდების გაუმჯობესება და სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება დაახლოებით 17.5 ათასი ჰექტაზე; ·   ახალი სარწყავი მიწების ათვისება დაახლოებით 0.44 ათასი ჰექტაზე; ·   მიწის ფართობების დაშრობა დაახლოებით 2.5 ათასი ჰექტაზე; ·   დაშრობილი ფართობებიდან ჭარბი წყლის მოცილება დაახლოებით 2.9 ათასი ჰექტაზე; ·   საირიგაციო სისტემებზე საერთო შედეგი საბაზისო ჰექტრების გათვალისწინებით: 120.4 ათასი ჰექტარი; ·   დამშრობი სისტმების არეალში საერთო შედეგი საბაზისო ფართობების გათვალისწინებით: 36.9 ათასი ჰექტარი მიწის ფართობის დაშრობა. განმარტება დაგეგმილსა და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე: პროექტი ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული ახალი სადახლოს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის აღდგენა-რეაბილიტაციის (II რიგი) სამუშაოები (ინდიკატორი-რეგულარული სარწყავი ფართობის ზრდა 2 961 ჰა) დასრულების სტადიაშია, დასრულდება 2018 წლის პირველ კვარტალში. და რატომ ვერ დასრულდა თუ იყო გათვალისწინებული მისი დასრულება

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017