მოძებნე პროგრამის შედეგები

სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია (37 07 02)

გამოყოფილია 130 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების, მექანიკური სატუმბი სადგურების ფუნქციონირების მიზნით მოსახმარი ელექტროენერგიის ...

შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების, მექანიკური სატუმბი სადგურების ფუნქციონირების მიზნით მოსახმარი ელექტროენერგიის ხარჯების, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძებებისთვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად.

რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა, წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება, სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება, დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება;
·   საანგარიშო პერიოდში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა 98 ობიექტზე, დასრულდა 55 ობიექტზე, მათ შორის საირიგაციო სისტემებზე 42, ხოლო დამშრობ სისტემებზე 13 პროექტი. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებამ განაპირობა წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, დაშრობილი და გასარწყავებული ფართობების ზრდა და სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება.
1 მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების განხორციელების შედეგად გაწმენდილი სავარაუდოდ - 1150 კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი;შეკეთებული ან შეცვლილი სავარაუდოდ 100 კმ მილსადენი; შეკეთებული მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი, დიუკერი, აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა), სავარაუდოდ 80 ერთეული;სავარაუდოდ 1500 სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - შესყიდვის პროცედურების შეფერხება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები
საბაზისო მაჩვენებელი ·   სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის წესებით განსაზღვრული ღონისძიებების გატარების შედეგად 2016 წლის შედეგებით გაიწმინდა და მოწესრიგდა  1 638 კილომეტრი საირიგაციო და სადრენაჟე არხი, შეკეთდა 24 კილომეტრი მილსადენი. გარემონტდა და ახლით შეიცვალა 1 716 ერთეული სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობა. მექანიკური სატუმბი სადგურები და ჰიდროტექნიკური ნაგებობები უზრუნველყოფილი იყო ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტრო ენერგიით. შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები მიზნობრივი მაჩვენებელი ·   ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების განხორციელების შედეგად გაწმენდილი სავარაუდოდ - 1150 კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი;შეკეთებული ან შეცვლილი სავარაუდოდ 100 კმ მილსადენი; შეკეთებული მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი, დიუკერი, აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა), სავარაუდოდ 80 ერთეული; სავარაუდოდ 1500 სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა); მიღწეული მაჩვენებელი ·   ტექნიკური  ექსპლუატაციის ღონისძიებების ფარგლებში გაიწმინდა/მოწესრიგდა 2 042 კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი;შეკეთებულია ან შეცვლილია 29 კმ მილსადენი; ·   შეკეთებულია მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი, დიუკერი, აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა), 74 ერთეული; ·   განხორციელდა 2 906 სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა);

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017