მოძებნე პროგრამის შედეგები

ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (38 05)

გამოყოფილია 132.7 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და ფოთლოვანი ხემცენარეების გამოყვანა; ...

სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და ფოთლოვანი ხემცენარეების გამოყვანა; ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება; საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილ მცენარეთა სახეობების გამრავლების ხელშეწყობა; საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილი და ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნისა და იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა სახეობების შენარჩუნების და გამრავლების ღონისძიებები; ერთი მხრივ, მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის პრობლემების, ხოლო მეორე მხრივ სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით, ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-განაშენიანებისათვის შესაბამისი სახეობების მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა; კაკალნაყოფიანების, კერძოდ, ნამყენი კაკალისა და ნუშის წარმოება.

სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის, ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი ზოლების შექმნისათვის საჭირო ოდენობით გამოყვანილი ნერგები; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შემავალი 56 სახეობის მცენარეთა საჭირო ოდენობით გამოყვანილი ნერგები და შესრულებული სახელმწიფო და კერძო მოთხოვნები; „საქართველოს წითელ ნუსხაში“ შეტანილი და ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნის წარმომადგენელთა გამრავლებული სახეობები და მათთვის ბუნებრივ გარემოში გამრავლებისათვის შექმნილი გარემო; აღდგენილი ქარსაფარი ზოლები, სახნავ-სათესი მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის გადაჭრილი პრობლემები და შედეგად თავიდან აცილებული სხვადასხვა სახის შესაძლო სტიქიური მოვლენები; დამყნობილი სადედე, სათესლე და სანაყოფე კაკალნაყოფიანების ნერგებით გაშენებული პლანტაციები.
მეურნეობაში არსებული როგორც კონტეინერული, ისე შიშველფესვიანი ნერგების მნიშვნელოვანი მარაგი, რითაც შესაძლებელია დაკმაყოფილდეს სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით ნებისმიერი მოთხოვნა; ქარსაფარი და მდინარეთა კალაპოტების ნაპირსამაგრი სამუშაოებისათვის დათესილი და გამოყვანილია სხვადასხვა სახეობის ნერგები; გამოყვანილია საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შემავალი დამატებით 15 სახეობის მცენარეები; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნისა და იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა გამრავლების და მათი ბუნებაში გაშვების მიზნით გამოყვანილია კაკაბი, კოლხური ხოხობი, ნაკადულის კალმახი; მეურნეობაში გამოყვანილი და დამყნობილია კაკალნაყოფიანების - მათ შორის კაკლისა და ნუშის საძირეები; სატესტო რეჟიმში გამოშვებულია სათბობი ბრიკეტები, შედეგად - ახმეტის რაიონის ორი სოფლის - ზემო და ქვემო ალვანის ბაგა-ბაღები მომარაგებულია ბრიკეტებით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - როგორც დაგეგმილი იყო, წლის ბოლომდე, როგორც კონტეინერებში, ისე ღია გრუნტში, გამოყვანილი იქნება 2,0 მლნ ნერგი; ქალაქების და დასახლებული პუნქტების პარკებისა და სკვერების გამწვანების მიზნით მიმდინარეობს დიდი რაოდენობით ურბანული გამწვანებისათვის საჭირო დეკორატიული ხე-მცენარეების გამოყვანა (წლის ბოლომდე 200 000 ერთეული); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 20%-ით გაზრდილი გამოყვანილი ნერგების რაოდენობა (მ.შ. 2017 წელს - 2,4 მლნ ნერგი); ყოველწლიურად 20%-ით გაზრდილი ურბანული გამწვანებისათვის საჭირო დეკორატიული ხე-მცენარეების გამოყვანილი ნერგების რაოდენობა (მ.შ. 2017 წელს - 240,,0 ათ.ნერგი); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ნერგების გახარების დაბალი (65%-ზე ქვემოთ) მაჩვენებელი 2 საბაზისო მაჩვენებელი - როგორც დაგეგმილი იყო, მიმდინარეობს 2015 წელს გამოყვანილი 155 920 ერთეული წითელი ნუსხის მცენარის მოვლა, ასევე წლის ბოლომდე დამატებით 149 000 ერთეული ნერგი იქნება გამოყვნაილი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წლებში გამოყვანილი მოვლილი ნერგები, რომლებიც მათი გაზრდის შემდგომ გადაიტანება ბუნებაში. საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსთვის წითელ ნუსხაში შემავალი 56 (სრული) სახეობის გამოყვანილი ნერგები (ჯამში 650 000 ცალი); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ნერგების გახარების დაბალი (65%-ზე ქვემოთ) მაჩვენებელი 3 საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით თითქმის მოწყობილია ინფრასტრუქტურა "წითელ ნუსხაში" შეტანილი ენდემური ჯიშის ფრინველთა (კაკაბი) გამრავლებისთვის, შეძენილია ინკუბატორი და ასევე სადედე ეგზემპლარები (35 წყვილი კაკაბი) შემდგომი გამრავლებისათვის, რაც საშუალებას მოგვცემს, წლის ბოლომდე მათი რაოდენობა გავზარდოთ 350 ერთეულამდე. ასევე 2015 წელს, მეურნეობის ტერიტორიაზე მოწყობილ იქნა 5000 კბ.მ ტბორი „საქართველოს წითელ ნუსხაში“ შეტანილი იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა გასამრავლებლად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 4 სახეობამდე (კაკაბი,ხოხობი, გნოლი და დურაჯი) გაზრდილი ენდემური და ადგილობრივი ორნიტოფაუნის წარმომადგენლები, მათ შორის 1 700-მდე გაზრდილი კაკბების რაოდენობა, მათი პირველი სატესტო გაშვება ბუნებაში. დაწყებული ისეთი ექსპერიმენტული სახეობების გამრავლება, როგორიცაა როჭო და შურთხი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - რაიმე დაავადების გავრცელება 4 საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს ბაზრის კვლევა კაკალნაყოფიანი სახეობის ნერგების სადედე ჯიშების შერჩევისა და მათი შემოტანის მიზნით. ასევევ საძირეებად უკვე დათესილია კაკალი და ნუში 0.7 ჰა-ზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პლანტაციების გაშენების მიზნით 2 ჰა-ზე დამყნობილი სადედე, სათესლე და სანაყოფე კაკალნაყოფიანების ნერგები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - გავრცელებული დაავადება
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი როგორც დაგეგმილი იყო, წლის ბოლომდე, როგორც კონტეინერებში, ისე ღია გრუნტში, გამოყვანილი იქნება 2,0 მლნ ნერგი; ქალაქების და დასახლებული პუნქტების პარკებისა და სკვერების გამწვანების მიზნით მიმდინარეობს დიდი რაოდენობით ურბანული გამწვანებისათვის საჭირო დეკორატიული ხე-მცენარეების გამოყვანა (წლის ბოლომდე 200 000 ერთეული); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ყოველწლიურად 20%-ით გაზრდილი გამოყვანილი ნერგების რაოდენობა (მ.შ. 2017 წელს - 2,4 მლნ ნერგი); ყოველწლიურად 20%-ით გაზრდილი ურბანული გამწვანებისათვის საჭირო დეკორატიული ხე-მცენარეების გამოყვანილი ნერგების რაოდენობა (მ.შ. 2017 წელს - 240,0 ათ. ნერგი); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი როგორც კონტეინერებში, ისე ღია გრუნტში, 2017 წელს, წინა წელთან შედარებით გამოყვანილი ნერგების რაოდენობამ (ყველა სახეობაში) მოიმატა 20%-ით და შეადგინა 2,4 მლნ ნერგი, ხოლო ურბანული გამწვანებისათვის საჭირო დეკორატიული ხე-მცენარეების გამოყვანილი ნერგების რაოდენობამ - 240.0 ათასი ნერგი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი როგორც დაგეგმილი იყო, მიმდინარეობს 2015 წელს გამოყვანილი 155 920 ერთეული წითელი ნუსხის მცენარის მოვლა, ასევე წლის ბოლომდე დამატებით 149 000 ერთეული ნერგი იქნება გამოყვნაილი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი წინა წლებში გამოყვანილი მოვლილი ნერგები, რომლებიც მათი გაზრდის შემდგომ გადაიტანება ბუნებაში. საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსთვის წითელ ნუსხაში შემავალი 56 (სრული) სახეობის გამოყვანილი ნერგები (ჯამში 650 000 ცალი); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საქართველოს „წითელი ნუსხის“ მცენარეთა 56 სახეობიდან, მეურნეობაში გამოყვანილია ყველა ის ძირითადი ხე-მცენარე (დამატებით 15 სახეობა), რომელზეც გაზრდილი მოთხოვნაა ქვეყნის მასშტაბით. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი დღეის მდგომარეობით თითქმის მოწყობილია ინფრასტრუქტურა "წითელ ნუსხაში" შეტანილი ენდემური ჯიშის ფრინველთა (კაკაბი) გამრავლებისთვის, შეძენილია ინკუბატორი და ასევე სადედე ეგზემპლარები (35 წყვილი კაკაბი) შემდგომი გამრავლებისათვის, რაც საშუალებას მოგვცემს, წლის ბოლომდე მათი რაოდენობა გავზარდოთ 350 ერთეულამდე. ასევე 2015 წელს, მეურნეობის ტერიტორიაზე მოწყობილ იქნა 5000 კბ.მ ტბორი „საქართველოს წითელ ნუსხაში“ შეტანილი იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა გასამრავლებლად; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 4 სახეობამდე (კაკაბი, ხოხობი, გნოლი და დურაჯი) გაზრდილი ენდემური და ადგილობრივი ორნიტოფაუნის წარმომადგენლები, მათ შორის 1 700-მდე გაზრდილი კაკბების რაოდენობა, მათი პირველი სატესტო გაშვება ბუნებაში. დაწყებული ისეთი ექსპერიმენტული სახეობების გამრავლება, როგორიცაა როჭო და შურთხი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი კაკბის და კოლხური ხოხბის გაზრდილი რაოდენობა (722 კაკაბი, 105 კოლხური ხოხობი); 2-ჯერ გაზრდილი ნაკადულის კალმახის სადედეების რაოდენობა (240 ცალი). გამოყვანილი 3 600 ცალი ლიფსიტი და 26 000 ნაკადულის კალმახის განაყოფიერებული ქვირითი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: მიზანშექონილად იქნა მიჩნეული ნაკადულის კალმახის გამრავლება 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი მიმდინარეობს ბაზრის კვლევა კაკალნაყოფიანი სახეობის ნერგების სადედე ჯიშების შერჩევისა და მათი შემოტანის მიზნით. ასევევ საძირეებად უკვე დათესილია კაკალი და ნუში 0.7 ჰა-ზე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი პლანტაციების გაშენების მიზნით 2 ჰა-ზე დამყნობილი სადედე, სათესლე და სანაყოფე კაკალნაყოფიანების ნერგები; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 2 ჰა ფართობზე დამყნობილია 15 000 ცალი კაკლისა და 50 000 ცალი ნუშის საძირე.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017