მოძებნე პროგრამის შედეგები

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (39 01)

გამოყოფილია 765.9 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ფიზიკური აღრზდისა, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი რეალიზების კოორდინაცია; ...

ფიზიკური აღრზდისა, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი რეალიზების კოორდინაცია; სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა; საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს პროგრამების შეუფერხებელი განხორციელება; პროფესიული და მოყვარულთა სპორტული კლუბებისა და ორგანიზაციების სტატუსის განსაზღვრა; სპორტში აკრძალულ მასტიმულირებელ საშუალებათა (დოპინგი) გამოყენების აღმოფხვრის ღონისძიებათა განხორციელება; სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში საინვესტიციო და საქველმოქმედო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობა; ახალგაზრდა მეცნიერთა, სპორტსმენთა და შემოქმედთათვის სახელმწიფო მხარდაჭერა, კომპეტენციის ფარგლებში სამეცნიერო-საგანმანათლებლო სფეროში სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და შესაბამის უწყებებთან ერთად მათი განხორციელება.

სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში გატარებული ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკა. .
·      გატარდა ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკა;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - ახალგაზრდობის სფეროში მთავრობის მიერ დამტკიცებული 2017-2020 წლების სამოქმედო გეგმა. განხორციელებული კვლევა სპორტის და ახალგაზრდობის სფეროში და საქართველოს მთავრობის მიერ 2014 წელს დამტკიცებული სპორტის და ახალგაზრდობის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტები. დახვეწილი სპორტის სახელმწიფო მართვის მოდელი და გაუმჯობესებული თანამშრომლობა სპორტულ ორგანიზაციებთან; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელებული სამოქმედო გეგმა, რომელიც გამომდინარეობს სპორტის და ახალგაზრდობის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებიდან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0
1.საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელებული კვლევა სპორტის და ახალგაზრდობის სფეროში და საქართველოს მთავრობის მიერ 2014 წელს დამტკიცებული სპორტის და ახალგაზრდობის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტები. დახვეწილი სპორტის სახელმწიფო მართვის მოდელი და გაუმჯობესებული თანამშრომლობა სპორტულ ორგანიზაციებთან; მიზნობრივი მაჩვენებელი ·      განხორციელებული სამოქმედო გეგმა, რომელიც გამომდინარეობს სპორტის და ახალგაზრდობის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებიდან. მიღწეული მაჩვენებლები ·      განხორციელებულ იქნა სამოქმედო გეგმა, რომელიც გამომდინარეობს სპორტის და ახალგაზრდობის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებიდან. შემუშავდა „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“ ახალი კანონის პროექტი, ასევე, სპორტის სხვადასხვა სახეობისთვის სასწავლო-საწვრთნელ შეკრებებსა და შეჯიბრებებზე განსახორციელებელი მონიტორინგის სტანდარტები და სპორტული ორგანიზაციების დაფინანსების კრიტერიუმები. დაინერგა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ელექტრონული სისტემა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017