მოძებნე პროგრამის შედეგები

სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (39 02)

გამოყოფილია 111.9 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზდების ეროვნული ცენტრი; სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი; სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი; სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმი; ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოში მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის სახეობების განვითარება, სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია; ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის ...

საქართველოში მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის სახეობების განვითარება, სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია; ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნა; ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); საქართველოს ჩემპიონატების და პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდა; ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშებისათვის ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებლად საქართველოს ნაკრები გუნდების მზადება და ოლიმპიადებზე საქართველოს სპორტსმენთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა; პარასპორტსმენთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება; საქართველოს კადეტთა და იუნიორთა ნაკრები გუნდების წევრობის კანდიდატების მომზადება; ქართული სპორტის წარმატებების ამსახველი მასალების შეკრება, დაკომპლექტება, აღრიცხვა, შენახვა-დაცვა, შესწავლა და პოპულარიზაცია; უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, ევროპის საგანმანათლებლო მოდელის პოპულარიზაცია და დანერგვა, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება; ფეხბურთის მართვის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა და კონკურენტუნარიანი თავისუფალი საფეხბურთო ბაზრის შექმნა.

სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი; ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით შევსებული ქვეყნის ნაკრები გუნდები; გაუმჯობესებული და განახლებული სპორტული ინფრასტრუქტურა; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ინვენტარით, ეკიპირებით და სათანადო სამედიცინო დონის მომსახურეობით უზრუნველყოფილი ნაკრებები; მსოფლიო, ოლიმპიური და ევროპის ჩემპიონებისა და პრიზიორების გაზრდილი რაოდენობა.
·      სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაება ბავშვები და მოზარდები; ·      ხელი შეეწყო მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვას; ·      განხორციელდა ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით; ·      გაუმჯობესდა სპორტული ინფრასტრუქტურა; ·      ნაკრებები უზრუნველყოფილ იქნა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ინვენტარით, ეკიპირებით და სათანადო სამედიცინო დონის მომსახურეობით; ·      გაიზარდა მსოფლიო, ოლიმპიური და ევროპის ჩემპიონებისა და პრიზიორების რაოდენობა;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 1. სპორტის სხვადასხვა სახოებებში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, პარასპორტი, ფარიკაობა, ჭადრაკი, ხელბურთი, ძიუდო, ჭიდაობა, ქართული ჭიდაობა, მძლეოსნობა, ტანვარჯიში, საწყლოსნო და სხვ )ეროვნულ და საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობა წლიური კალენდრის მიხედვით- ჩატარებული 700 საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიება ; 2. სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში (მასობრივ სპორტში) ჩართულია მოსახლეობის 16%; 3. 900 სტუდენტი უმაღლესი და პროფესიული სასპორტო განათლების სფეროში; 4. თბილისში აშენებული მულტიფუნქციური სპორტის სასახლე და საწყლოსნო კომპლექსი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. შესრულებული სპორტული ღონისძიებების კალენდარული (წლიური) გეგმა- ჩატარებული 800-მდე ადგილობრივი და საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება ; 2. სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში (მასობრივ სპორტში) ჩართულია მოსახლეობის 17%; 3. 1100 სტუდენტი უმაღლესი და პროფესიული სასპორტო განათლების სფეროში; 4. საქართველოს ოთხ ქალაქში (ბათუმი, ქუთაისი, გორი, თელავი ) აშენებული თანამედროვე სტანდარტების მულტიფუნქციური სპორტის სასახლე და 20 ფეხბურთის/რაგბის სტადიონი (თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი) ; აშენებული ჭიდაობის სახლი და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი თბილისში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-7%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება, დოპინგი, სპორტსმენის ტრავმა, სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულ პირთა, ოლიმპიური რეზერვების, მზადების ცენტრის ბენეფიციართა, უმაღლეს და პროფესიულ სასპორტო დაწესებულებებში სწავლის მსურველთა ინტერესის ნაკლებობა; კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა
1.საბაზისო მაჩვენებელი - სპორტის სხვადასხვა სახეობებში (ფეხბურთში, კალათბურთში, რაგბში, პარაოლიმპიურ, ფარიკაობის, ჭადრაკის, ხელბურთის, ძიუდოს, ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, მძლეოსნობის, ტანვარჯიშის, საწყლოსნო და სხვა) ეროვნულ და საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობა წლიური კალენდრის მიხედვით. ჩატარებული 700 საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპორტული ღონისძიებების კალენდარული (წლიური) გეგმის შესრულება; მიღწეული მაჩვენებელი - 2017 წელს სპორტის 64 სახეობაში დაფინანსდა 930-მდე საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიება; 2.საბაზისო მაჩვენებელი - სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში (მასობრივ სპორტში) ჩართული მოსახლეობის 16%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში (მასობრივ სპორტში) მოსახლეობის 17% ჩართვა; მიღწეული მაჩვენებელი - სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩაერთო (მასობრივ სპორტში) მოსახლეობის 22%; 3.საბაზისო მაჩვენებელი - 900 სტუდენტი უმაღლესი და პროფესიული სასპორტო განათლების სფეროში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1100 სტუდენტი უმაღლესი და პროფესიული სასპორტო განათლების სფეროში; მიღწეული მაჩვენებელი - უმაღლესი და პროფესიული სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების 820 სტუდენტი, 83 დიპლომირებული სპეციალისტი, ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის ბაზაზე რიცხული 150 სპორტსმენი (კადეტები და იუნიორები), 4.საბაზისო მაჩვენებელი - თბილისში აშენებული მულტიფუნქციური სპორტის სასახლე და საწყლოსნო კომპლექსი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ოთხ ქალაქში (ბათუმი, ქუთაისი, გორი, თელავი) თანამედროვე სტანდარტების მულტიფუნქციური სპორტის სასახლის და 20 ფეხბურთის/რაგბის სტადიონი (თბილისი,რუსთავი, ქუთაისი) აშენება; თბილისში ჭიდაობის სახლისა და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის მშენებლობა; მიღწეული მაჩვენებელი - შენდება თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სამი სპორტის სასახლე (ბათუმი, გორი, თელავი). ქალაქ თბილისში (7) და ქალაქ ქუთაისში (3) ფეხბურთის და რაგბის სტანდარტული მოედნები ( მ.შ. - 6 ბუნებრივი და 4 ხელოვნური საფარით).

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017