მოძებნე პროგრამის შედეგები

სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (39 03)

გამოყოფილია 111.6 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების, ნაკრებების მომსახურე პერსონალის, ოლიმპიური ჩემპიონების და პრიზიორების, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის ...

საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების, ნაკრებების მომსახურე პერსონალის, ოლიმპიური ჩემპიონების და პრიზიორების, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკების დახმარება და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.

მატერიალურად უზრუნველყოფილი ოლიმპიური ჩემპიონები, პრიზიორები და საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულები; მატერიალურად უზრუნლველყოფილი ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები; უზრუნველყოფილი და მოტივირებული მოქმედი წამყვანი სპორტსმენები, მწვრთნელები და ნაკრებების მომსახურე პერსონალი.
·      გაუმჯობესდა ბენეფიციარების მატერიალური მდგომარეობა და ცხოვრების პირობები;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას და სოციალურ დახმარებას იღებს 1084 ბენეფიციარი (ოლიმპიური ჩემპიონები და პრიზიორები;ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები მოქმედი წამყვანი სპორტსმენები და მწვრთნელები, ნაკრებების მომსახურე პერსონალი ); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას და სოციალურ დახმარებას იღებს 1100 ბენეფიციარი ((ოლიმპიური ჩემპიონები და პრიზიორები;ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები მოქმედი წამყვანი სპორტსმენები და მწვრთნელები, ნაკრებების მომსახურე პერსონალი )
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას და სოციალურ დახმარებას იღებს 1 084 ბენეფიციარი (ოლიმპიური ჩემპიონები და პრიზიორები, ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები, მოქმედი წამყვანი სპორტსმენები და მწვრთნელები, ნაკრებების მომსახურე პერსონალი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალგაზრდა სპორტსმენთა მოტივაციის ამაღლების მიზნით დახმარებებისა და სტიპენდიების გაცემის გზით ბენეფიციართა (ოლიმპიური ჩემპიონები და პრიზიორები, ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები, მოქმედი წამყვანი სპორტსმენები და მწვრთნელები, ნაკრებების მომსახურე პერსონალი) რაოდენობის გაზრდა 1 100-მდე. მიღწეული მაჩვენებელი - 2017 წელს სტიპენდიები და სოციალური დახმარებები გაიცა 32 ოლიმპიურ ჩემპიონზე (თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით), 418 ვეტერან სპორტსმენსა და სპორტის მუშაკზე, 712 მოქმედ სპორტსმენზე, მწვრთნელსა და საექიმო პერსონალზე და მაღალმთიან რეგიონში დასაქმებულ 293 სპორტის მუშაკზე;

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017