მოძებნე პროგრამის შედეგები

სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (47 01)

გამოყოფილია 106.1 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება; სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, მართვა, წარმოება, გავრცელება და ანგარიშგება; მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება; დასახული ამოცანებისა და ...

სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება; სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, მართვა, წარმოება, გავრცელება და ანგარიშგება; მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება; დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური რესურსებით უზრუნველყოფა.

განხორციელდება კვლევების მართვა და მიიღება შესაბამისი სტატისტიკური მაჩვენებლები.
·      განხორციელდა სტატისტიკური კვლევების მართვა და გავრცელდა მისი შედეგები; დამუშავდა და გამოქვეყნდა მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგები; შემუშავდა მეთოდოლოგიური სტანდარტები; განვითარდა საინფორმაციო ტექნოლოგიური და პროგრამული სისტემები; განახლდა ოფისები და მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესრულდა სამსახურის დასახული ამოცანები.
1 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასება; ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების ხარისხი და სანდოობა
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასება; ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების ხარისხი და სანდოობა; მიღწეული მაჩვენებელი - დაიგეგმა და განხორციელდა სხვადასხვა პერიოდულობის 100-ზე მეტი კვლევა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017