მოძებნე პროგრამის შედეგები

სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (47 02)

გამოყოფილია 98.6 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეყნისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სტატისტიკური კვლევების მომზადება, განხორციელება და შედეგების გავრცელება, ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალისა და საინვესტიციო მიკრო კლიმატის შეფასება, სამომხმარებლო ფასებისა ...

ქვეყნისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სტატისტიკური კვლევების მომზადება, განხორციელება და შედეგების გავრცელება, ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალისა და საინვესტიციო მიკრო კლიმატის შეფასება, სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება, ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და პროცესების ანალიზი, შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება სამეწარმეო და არასამეწარმეო სფეროში კერძო და სახელმწიფო სექტორში, მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა; სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება. მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შეფასების მიზნით მოსახლეობის უთანაბრობის, დასაქმებისა და უმუშევრობის, შემოსავლებისა და ხარჯების და სხვა მაჩვენებლების დადგენა; ტურიზმის სტატისტიკის კვლევა; ენერგორესურსების მოხმარების სტატისტიკის კვლევა. ინოვაციური აქტივობების და ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებლები სხვადასხვა სექტორში

მიღებულ იქნება ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სახეების მიხედვით შეფასების მაღალი ხარისხის მაჩვენებლები, რომელთა ბაზაზეც გაიანგარიშება ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორები; მოსახლეობის უთანაბრობის მაჩვენებლების, მოსახლეობის ცხოვრების დონის (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები), მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლები), ეროვნული ანგარიშების მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად საჭირო მონაცემებით უზრუნველყოფა, სამომხმარებლო კალათის დადგენისათვის საჭირო მონაცემებით უზრუნველყოფა; მიღებული იქნება როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ასევე საბოლოო მრავალფეროვანი სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ. მიღებულ იქნება მონაცემები ინოვციური აქტივობების და ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ სხვადახვა სექტორში
·      განხორციელდა: მთლიანი შიდა პროდუქტის გაანგარიშება, მწარმოებელთა და სამომხმარებლო ფასების ინდექსის გაანგარიშება; პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისა და საგარეო ვაჭრობის (ექსპორტ-იმპორტის) მონაცემთა გაანგარიშება; ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ისტორიული დინამიკური მწკრივების გადასინჯვა და მონაცემების კორექტირება საქსტატის და ეროვნული ბანკის მიერ წარმოებულ მონაცემებს შორის შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით; ბიზნეს რეგისტრის მონაცემთა ბაზის აქტუალიზება; ბიზნეს სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება სხვდასხვა სექტირებისა და სფეროების მიხედვით; ენერგეტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება და ენერგეტიკული ბალანსის შემუშავება; დემოგრაფიული ვითარების ამსახველი მონაცემების გაანგარიშება და გავრცელება; სხვადასხვა სფეროში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის გაანგარიშება; დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლების გაანგარიშება; მოსახლეობის შემოსავლების, ხარჯების, სიღარიბის და უთანაბრობის მაჩვენებლების გაანგარიშება; შიდა ტურიზმის მაჩვენებლების გაანგარიშება; მიღებული და გავრცელებული იქნა სოციალური სტატისტიკის შესახებ სხვა მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემები; განხორციელდა სამომხმარებლო კალათის დადგენისთვის საჭირო მონაცემებით უზრუნველყოფა; მიღებული იქნა როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ასევე საბოლოო მრავალფეროვანი სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ; მიღებულ იქნა მონაცემები საწარმოებში და შინამეურნეობებში ინოვაციური აქტივობის და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ.
1 მიზნობრივი მაჩვენებელი - მონაცემთა ანალიზი და შედარებები; საერთაშორისო ექსპერტული შეფასებები; ერთობლივი საკონტროლო ღონისძიებების რაოდენობა ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან ერთად; სხვადასხვა ჭრილში დამატებით ახალი მონაცემების გამოქვეყნების შესაძლებლობა
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მონაცემთა ანალიზი და შედარებები; საერთაშორისო ექსპერტული შეფასებები; ერთობლივი საკონტროლო ღონისძიებების რაოდენობა ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან ერთად; სხვადასხვა ჭრილში დამატებით ახალი მონაცემების გამოქვეყნების შესაძლებლობა; მიღწეული მაჩვენებელი - ჩატარებული საკონტროლო ღონისძიებები ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან ერთად; ექსპერტული შეფასებები სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017