მოძებნე პროგრამის შედეგები

სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (48 00)

გამოყოფილია 98.7 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება; ...

დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება; სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა; ევროდირექტივებთან საქართველოს სადაზღვევო კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია; სავალდებული დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება; მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში

ნორმატიული ბაზის განვითარება/სტანდარტიზაცია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია. სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა; კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა.
·      არსებული ნორმატიული ბაზა სტანდარტიებულია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაშია; ·      უზრუნველყოფილია სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა და კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017