მოძებნე პროგრამის შედეგები

სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (53 00)

გამოყოფილია 84.2 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა (თუ მსხვერპლი გადახდისუუნაროა); ...

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა (თუ მსხვერპლი გადახდისუუნაროა); ფსიქოსოციალური საჭიროებების მქონე პირთა დაცვა, რომელთა მიმართაც სასამართლო განიხილავს მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის საკითხს; სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის გარკვეულ საქმეებზე წარმომადგენლობის განხორციელება ადმინისტრაციულ ორგანოებში (დღეის მდგომარებით უზრუნველყოფილია მხოლოდ სასამართლოში წარმომადგენლობა); არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსიდან გამომდინარე, არა მხოლოდ 14-დან 18 წლამდე წლამდე ბრალდებულის, მსჯავრდებულის და გამართლებულის, არამედ 18–დან 21 წლამდე ბრალდებულის დაცვა, ასევე დაზარალებულად ცნობილი არასრულწლოვანი პირების დაცვა და გადახდისუუნარო არასრულწლოვან მოწმეთა დაცვა. კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვან პირთა დაცვა იმ ადამინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებზე, რომლებიც სახდელის სახით ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ პატიმრობას. იურიდიული დახმარების უზრუნველყოფა თავშესაფრის მაძიებელი იმ პირისათვის, რომლის მიმართაც სასამართლო განიხილავს ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭება–შეწყვეტა–გაუქმების, ასევე თავშესაფრის მიცემის საკითხებს; შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება სამსახურის ცნობადობის გასაზრდელად; იურიდიულ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, დამატებითი ოფისების გახსნისა და საადვოკატო სერვისების გაფართოების მეშვეობით; მაღალი ხარისხის მომსახურების უზრუნველყოფა, დასაქმებულთათვის ადეკვატური შრომის ანაზღაურებისა და მუდმივი პროფესიული გადამზადების მეშვეობით; მაღალი საზოგადოებრივი ცნობადობა იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ.

შესრულდება შიდაეროვნული და საერთაშორისო ვალდებულება სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე საადვოკატო მომსახურების დანერგვასთან დაკავშირებით. უფასო იურიდიული დახმარება გახდება უფრო მეტად ხელმისაწვდომი და გაუმჯობესდება მომსახურების ხარისხი. გაიზრდება საზოგადოების ინფორმირებულობის დონე უფასო იურიდიული დახმარებით სარგებლობის უფლების შესახებ.
–                       იურიდიული დახმარების სამსახურმა 2017 წელს წარმოებაში მიიღო 13 878 საქმე, რაც წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 14%–ით. აქედან 10 759 საქმე განეკუთვნებოდა სისხლის სამართლის დარგს (წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 17%–ით), 2317 საქმე - სამოქალაქო სამართლის დარგს (წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 13%–ით), 802 საქმე კი ადმინისტრაციულ სამართალს (წინა წელთან შედარებით შემცირებულია 15%–ით). 2017 წელს ბენეფიციარებს გაეწიათ კონსულტაცია 29 395 საკითხზე (რაც წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 20%–ით), შედგენილი დოკუმენტების რაოდენობა 2 530–ია. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი –                       უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა ყოველწლიურად გაიზრდება სულ ცოტა 2%-ით.
1 მიზნობრივი მაჩვენებელი - უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა ყოველწლიურად გაიზრდება სულ ცოტა 2%-ით
–                       უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა მიღწეული შედეგებით 12% აღემატება დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელს. –                       2017 წელს უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 14%–ით. –                       2017 წელს ბენეფიციარებზე გაწეული კონსულტაციების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 20%–ით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017