მოძებნე პროგრამის შედეგები

სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (55 00)

გამოყოფილია 98 c

პროგრამის განმახორციელებლი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებული მდგომარეობის კვლევა და შესაბამისი ინფორმაციის საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა; ...

საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებული მდგომარეობის კვლევა და შესაბამისი ინფორმაციის საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა; რელიგიური გაერთიანებების პრობლემებისა და რელიგიის სფეროში განათლების შესახებ რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება; კავშირების და თანამშრომლობის დამყარება სხვადასხვა სახელმწიფოთა ანალოგიურ ორგანიზაციებთან.

რელიგიური გაერთიანებების შესახებ საინფორმაციო ბანკის შექმნა და წარმოება; უფლებამოსილი ორგანიზაციებისათვის რეკომენდაციების გაცემა რელიგიურ - საკულტო დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობის, მათი ადგილმდებარეობის განსაზღვრის და სხვადასხვა შენობება-ნაგებობის რელიგიურ-საკულტო დანიშნულების შენობად გარდაქმნის თაობაზე; წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება სამოქალაქო საზოგადოებაში, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდობაში ტოლერანტული გარემოსა და შემწყნარებლობის მხარდასაჭერად; რელიგიურ გაერთიანებათა შორის ინტერრელიგიური და კულტურათაშორისი დიალოგის გაღრმავების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება.
·      დასრულების პროცესშია რელიგიური გაერთიანებების შესახებ საინფორმაციო ბანკის შექმნა; ·      სამოქალაქო საზოგადოებაში, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდობაში ტოლერანტული გარემოსა და შემწყნარებლობის მხარდასაჭერად, ასევე, რელიგიურ საკულტო დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობის, მათი ადგილმდებარეობის განსაზღვრის და სხვადასხვა შენობება-ნაგებობის რელიგიურ-საკულტო დანიშნულების შენობად გარდაქმნის თაობაზე მომზადდა 205 - რეკომენდაცია; ·      განსხვავებულ რელიგიურ ჯგუფებს შორის ურთიერთცნობადობის ამაღლებისა და ინტერრელიგიური კულტურის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით გამოიცა ინტერრელიგიური კალენდარი, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა რელიგიური თემების დღესასწაულთა თავმოყრას ერთი კალენდრის ფორმატში.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017