მოძებნე პროგრამის შედეგები

სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (58 00)

გამოყოფილია 3802290 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოში მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად; ...

საქართველოში მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად; ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა; საქართველოში მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები და გამოცემული სხვადასხვა სამეცნიერო ენციკლოპედიები და ჟურნალები.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017