მოძებნე პროგრამის შედეგები

მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (28 02)

გამოყოფილია 147.2 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებების საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება; ...

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებების საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება; სასწავლო ცენტრის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა); მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან, აკადემიებთან და ადგილობრივ პარტნიორებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით; საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის ბიბლიოთეკის გამდიდრება.

საერთაშორისო სტანდარტების სასწავლო კურსების და საჯარო ლექციების მომზადება და ჩატარება; საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მომუშავე საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლება ყველა მნიშვნელოვან თემებთან დაკავშირებით; უცხო ენებში ცოდნის ამაღლება საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის, ასევე სხვა საჯარო უწყებების წარმომადგენლებისათვის; საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის სათანადო ლიტერატურით ბიბლიოთეკის გამდიდრება; დაინტერესებული პირებისათვის ცოდნის ამაღლება ქართულ ენაში
·         კვალიფიკაცია აიმაღლეს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და სხვა უწყებებში საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მომუშავე მოხელეებმა; ·         გაფორმებული მემორანდუმები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; ·         ახალი წიგნებით გამდიდრებული სასწავლო ცენტრის ბიბლიოთეკა; ·         ცენტრის განახლებული ვებ და Facebook გვერდები.
1 მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტრენინგების, სემინარების და ლექციების შედეგად ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლების რაოდენობა 2 მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო ცენტრში წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა 3 მიზნობრივი მაჩვენებელი - სათანადო ლიტერატურით გამდიდრებული ბიბლიოთეკა 4 მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმები 5 მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა და ეფექტური მუშაობა ყველა მიმართულებით 6 მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქართული ენის შემსწავლელი უცხოელი დიპლომატების რაოდენობა
1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტრენინგების, სემინარების და ლექციების შედეგად ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლების რაოდენობა მიღწეული მაჩვენებელი - კვალიფიკაცია ამაღლებული 350-მდე საჯარო მოხელე. 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო ცენტრში წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა მიღწეული მაჩვენებელი - ჩატარებული 2 გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამა, 22 მოკლევადიანი სასწავლო კურსი, 18 სემინარი, 4 საჯარო ლექცია, 2 ღია კარის დღე და 3 უცხო ენის შემსწავლელი კურსი. 3. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სათანადო ლიტერატურით გამდიდრებული ბიბლიოთეკა; მიღწეული მაჩვენებელი - 10 ერთეული წიგნით გამდიდრებული ბიბლიოთეკა. 4. მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმები მიღწეული მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებთან გაფორმებული ურთიერთგაგების 2 მემორანდუმი. 5. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა და ეფექტური მუშაობა ყველა მიმართულებით; მიღწეული მაჩვენებელი - ცენტრის ამაღლებული იმიჯი. 6. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქართული ენის შემსწავლელი უცხოელი დიპლომატების რაოდენობა;

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019