მოძებნე პროგრამის შედეგები

ქართული ჩაი (31 05 05)

გამოყოფილია 88.4 c

პროგრამის განმახორციელებლი

ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება, ჩაის წარმოების სექტორში ეფექტური კოოპერაციის ხელშეწყობა, მაღალი ხარისხის ჩაის (მათ შორის ბიო ჩაის) წარმოების ხელშეწყობა; ...

საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება, ჩაის წარმოების სექტორში ეფექტური კოოპერაციის ხელშეწყობა, მაღალი ხარისხის ჩაის (მათ შორის ბიო ჩაის) წარმოების ხელშეწყობა; კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ხარჯის თანადაფინანსება, როგორც კომპანიებისათვის, ასევე კოოპერატივებისათვის; სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების ეფექტური გამოყენების ხელშეწყობა მათი ბიზნეს ოპერატორებზე იჯარის წესით გადაცემის გზით; სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის ჩაის გადამამუშავებელი დანადგარების თანადაფინანსება, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად.

ბიო და ორგანული ჩაის წარმოების განვითარება;
·         პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ბენეფიციარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შეთავაზება, რაც აისახა პროექტის მიმართ ცნობადობის გაზრდაზე და შესაბამისად განაცხადების ოდენობაზე. რებილიტაცია ჩატარდა 1 000 ჰა-მდე ჩაის პლანტაციებზე.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - დაკონტრაქტებული სარეაბილიტაციო ჩაის პლანტაციები შეადგენს 1 000 ჰა-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 7-მდე კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები; ბენეფიციართა დაბალი აქტივობა
საბაზისო მაჩვენებელი: ·         2016-2017 წლებში პროექტის ფარგლებში გაფორმდა 28 ხელშეკრულება, პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 633.45 ჰა-ს. მიზნობრივი მაჩვენებელი: ·  7-მდე კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა (დაფინანსება) (მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით ჩამოყალიბებულია შემდეგი სახით: „2018-2019 წლებში განხორციელდება 7 კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა“. მიღწეული მაჩვენებელი ·         გაფორმდა 16 ხელშეკრულება. პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 325.43 ჰექტარს, რეაბილიტაციის ჯამური ღირებულება 813.6 ათას ლარს, საიდანაც სააგენტს თანადაფინანსებაა 557.3 ათასი ლარი. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა, პროექტის ფარგლებში გაფორმდა 16 ხელშეკრულება, პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 325.43 ჰექტარს რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 795.3 ათასი ლარი; ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებბულ განსხვავებებზე ● 2018 წელს იგეგმებოდა პროექტ „ქართული ჩაი“-ში ჩართული 7 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივისთვის ჩაის პირველადი მანქანა-დანადგარების გადაცემა. გამომდინარე იქიდან, რომ წლის განმავლობაში გაგრძელდა პროექტის ფარგლებში ჩაის პლანტაციების სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება და ასევე რამდენიმე კომპანიას არ ჰქონდა სრულად შესრულებული პროექტის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებები, კერძოდ: არ ჰქონდა დასრულებული ჩაის გადამამუშავებელი საწარმოს შენობა-ნაგებობის მშენებლობა, აღნიშნული ვალდებულების შესრულება გადაიდო 2019 წლისთვის.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019