მოძებნე პროგრამის შედეგები

ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (31 07 02)

გამოყოფილია 96.8 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სამი საირიგაციო სისტემის (ზედა რუს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხი, ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხი და ტბისი-კუმისის სარწყავი სისტემა) სრული რეაბილიტაცია (სათავე ნაგებობები, მაგისტრალური ...

სამი საირიგაციო სისტემის (ზედა რუს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხი, ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხი და ტბისი-კუმისის სარწყავი სისტემა) სრული რეაბილიტაცია (სათავე ნაგებობები, მაგისტრალური არხები, პირველი და მეორე რიგის გამანაწილებელი არხები და შიდა სამეურნეო ქსელები). საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიის მიერ შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სამწლიანი ფინანსური აუდიტის ჩატარება. კომპანიის აქტივების სრული ინვენტარიზაცია და შეფასება; შპს „საქართველოს მელიორაციის“ აღჭურვა თანამდროვე ტექნიკით (GPS, წყალმზომები, საოფისე ტექნიკა).

რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველოყოფის გაუმჯობესება; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება; შპს "საქართველოს მელიორაციის" ინსტიტუციონალური გაძლიერება.
·         საირიგაციო არხების რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ გაუმჯობესებულ იქნება სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფა და გაიზრდება გასარწყავებული მიწის ფართობი.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - წყალუზრუნველყოფილი ფართობი - 126,0 ათასი ჰექტარი; დაშრობილი ფართობი 38,7 ათასი ჰექტარი . სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით (ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი იქნება სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება სავარაუდოდ 364.0 ათასამდე ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 277.0 ათასი ჰა თვითდინებითი და 87.0 ჰა მექანიკური სისტემებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10 000 ჰა ფართობზე გაუმჯობესდება სარწყავი წლის მიწოდება
საბაზისო მაჩვენებელი: ·         წყალუზრუნველყოფილი ფართობი - 127.0 ათასი ჰექტარი; დაშრობილი ფართობი 38.0 ათასი ჰექტარი . სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით (ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი იქნება სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება სავარაუდოდ 364.0 ათასამდე ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 277.0 ათასი ჰა თვითდინებითი და 87.0 ჰა მექანიკური სისტემებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი ·         10 000 ჰა ფართობზე გაუმჯობესდება სარწყავი წლის მიწოდება მიღწეული მაჩვენებელი ·         დასრულდა ზედა რუს, ტბისი-კუმისის და ქვემო სამგორის მარჯვენა მაგისტრალური არხი რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც 20 000 ჰა ფართობზე გაუმჯობესდა სარწყავი წყლის მიწოდება.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019