მოძებნე პროგრამის შედეგები

ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი (32 02 10)

გამოყოფილია 69.9 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკისა და ადგილობრივი გამოწვევების გათვალისწინებით ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზია, განვითარება და ამ პროცესებთან დაკავშირებული სხვა ...

ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკისა და ადგილობრივი გამოწვევების გათვალისწინებით ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზია, განვითარება და ამ პროცესებთან დაკავშირებული სხვა მხარდამჭერი აქტივობების განხორციელება.; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის ხელშეწყობა; ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდაჭერა.

• გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმა, საგნობრივი სტანდარტები და პროგრამები; ჩატარებული მონიტორინგი, მიღებული შედეგების ანალიზი, მომზადებული რეკომენდაციები; ჩატარებულია გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირება დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურებზე; შემუშავებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი გზამკვლევები დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურებისთვის.
·           გადამუშავებული და დამტკიცებულია საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა; ·           დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირება განხორციელდა 15 საპილოტე სკოლაში თბილისსა და რეგიონებში (ქართულ-ესტონური პროექტის ფარგლებში); ასევე, ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობის ფარგლებში, „განხორციელდა ახალი სკოლის მოდელის პილოტირება თბილისის 150-ე საჯარო სკოლაში; ·           დასრულებულია მუშაობა ეროვნული სასწავლო გეგმის დაწყებითი საფეხურის საგნობრივ გზამკვლევებზე, შემუშავებულია საბაზო საფეხურის გზამკვლევები.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - დამტკიცებულია დაწყებითი და საბაზო საფეხურების ეროვნული სასწავლო გეგმა; მომზადებული და შეთანხმებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის კონცეფცია, მომზადებულია საშუალო საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების პირველადი ვერსიები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამტკიცებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პილოტირება განხორციელებულია დაწყებით საფეხურზე. გაანალიზებულია მიღებული მონაცემები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებულია მასწავლებლის, დირექტორის კითხვარები დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესებთან დაკავშირებით. განხორციელებულია გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პილოტირება საბაზო საფეხურზე. მომზადებულია დაწყებითი საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების გზამკვლევები
1.       დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი დამტკიცებულია დაწყებითი და საბაზო საფეხურების ეროვნული სასწავლო გეგმა; მომზადებული და შეთანხმებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის კონცეფცია, მომზადებულია საშუალო საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების პირველადი ვერსიები; დაგეგმილიმი ზნობრივი მაჩვენებელი დამტკიცებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი გადამუშავების პროცესშია ეროვნული სასწავლო გეგმის საშუალო საფეხურის კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც გადაიხედება საშუალო საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების პირველადი ვერსიები. 2.         დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პილოტირება განხორციელებულია დაწყებით საფეხურზე. გაანალიზებულია მიღებული მონაცემები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი მომზადებულია მასწავლებლის, დირექტორის კითხვარები დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესებთან დაკავშირებით. განხორციელებულია გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პილოტირება საბაზო საფეხურზე. მომზადებულია დაწყებითი საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების გზამკვლევები. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ·         დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესის და საჭიროებების შეფასების მიზნით მომზადებულია ინსტრუმენტები: მოსწავლის, მასწავლებლისა და ადმინისტრაციის კითხვარები; სასწავლო პროცესზე დაკვირვების ფორმა. ასევე შემუშავებულია მოსწავლის დავალებების შეფასების ფორმა; ·         მომზადებულია დაწყებითი საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების გზამკვლევები.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019