მოძებნე პროგრამის შედეგები

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (32 04 05)

გამოყოფილია 9803080 c

პროგრამის განმახორციელებლი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ტექნიკური მხარდაჭერა; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მართვის სისტემის ხელსწყობა;

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ტექნიკური მხარდაჭერა; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მართვის სისტემის ხელსწყობა;

სტუდენტზე ორიენტირებულ სასწავლო გარემოში პედაგოგიური ინოვაციების განვითარება; სწავლების ყველა დონეზე სწავლას, სწავლებასა და კვლევას შორის მჭიდრო კავშირი; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საქმისწარმოებისა და სხვა ადმინისტრაციული ხასიათის საქმიანობის გაუმჯობესება. აკადემიური პერსონალის სწავლების კომპეტენციების გაუმჯობესება; საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ბენეფიციარი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტეგრაცია და მათ მიმართ ნდობის ამაღლება.
1 მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა; 2. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების/დაწესებულებების მართვის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული რეკომენდაციები და სამოქმედო გეგმა

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019