მოძებნე პროგრამის შედეგები

მეცნიერების პოპულარიზაცია (32 05 05)

გამოყოფილია 955.1 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოში მეცნიერების პოპულარიზაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით ყოველწლიური მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ჩატარება, რომელიც მიზნად ისახავს სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების პოპულარიზაციას, ქვეყნის ...

საქართველოში მეცნიერების პოპულარიზაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით ყოველწლიური მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ჩატარება, რომელიც მიზნად ისახავს სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების პოპულარიზაციას, ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენას, ქართველ და უცხოელ მკვლევართა მიღწევების გაცნობას ფართო საზოგადოებისათვის, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროების დაახლოებას.

გაიზრდება ქართველი მეცნიერების ცნობადობა სკოლის მოსწავლეებს, ახალგაზრდებსა და ფართო საზოგადოებაში; გაიზრდება მეცნიერების მოტივაცია და მეცნიერების პროფესიის პრესტიჟი; გაიზრდება სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობასა და ინოვაციებში ჩართული სკოლის მოსწავლეებისა და სტუდენტების რაოდენობა. გაიზრდება ახალგაზრდების, სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება სამეცნიერო კვლევებითა და ინოვაციებით.
·         გაზრდილია მეცნიერ-მკვლევართა ცნობადობა საერთაშორისო დონეზე; ·         უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებების და კვლევითი ცენტრების მიერ წარმოჩენილია დღეისათვის არსებული სიახლეები და მიღწევები. ·         გაზრდილია ახალგაზრდებში სამეცნიერო კვლევებისადმი ინტერესი.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 1.ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა 150-მდე ღონისძიება; 2.ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო 40-მდე ორგანიზაციამ; 3.ფესტივალმა უმასპინძლა რამდენიმე ათასს სტუმარს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფესტივალის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების, მონაწილე სუბიექტებისა და ვიზიტორების რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 10%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მოწვეული სტუმრებისა და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ფესტივალის ღონისძიებებში მონაწილეობის ინტერესის შემცირება
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა 150-მდე ღონისძიება; ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო 40-მდე ორგანიზაციამ; ფესტივალმა უმასპინძლა რამდენიმე ათასს სტუმარს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ფესტივალის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების, მონაწილე სუბიექტებისა და ვიზიტორების რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 10%-ით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი „მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2018“-ის ფარგლებში ჩატარდა 300-მდე სხვადასხა სახის სამეცნიერო-შემეცნებითიღონისძიება, ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო 24 უნივერსიტეტმა, 4 სამეცნიერო-კვლევითმადაწესებულებამ, 2-მა აკადემიამ და სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებმა. ფესტივალმა უმასპინძლა 10 000 - მდე დაინტერესებულ პირს და 500-ს სტუმარს.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019